Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.2.2007 Tiedoston koko: 109 kb
114
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
115
Valtioneuvoston asetus merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
116
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
117
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
118
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
119
Oikeusministeriön asetus oikeusapuhakemusten siirtämisestä
120
Työministeriön työjärjestys
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.2.2007 Tiedoston koko: 121 kb
110
Ratalaki
111
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
112
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
113
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2007 Tiedoston koko: 147 kb
108
Laki päästökauppalain muuttamisesta
109
Laki Kioton mekanismien käytöstä
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2007 Tiedoston koko: 114 kb
98
Laki Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen
99
Laki Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
100
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
101
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
102
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
103
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
104
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
105
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
106
Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta
107
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2007 Tiedoston koko: 75 kb
88
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta
89
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista
90
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
91
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
92
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
93
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
94
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta timoteille
95
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta
96
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
97
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2007 Tiedoston koko: 110 kb
75
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
76
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
77
Laki Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
78
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi
79
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta
80
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
81
Laki kolttalain muuttamisesta
82
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta
83
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
84
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
85
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
86
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
87
Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain kumoamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2007 Tiedoston koko: 88 kb
67
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
68
Laki rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta
69
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
70
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
71
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
72
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
73
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon presidentin kanslian kanssa Suomen avustuksesta kansainväliselle erityismekanismille tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
74
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.2.2007 Tiedoston koko: 99 kb
61
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
62
Laki lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta
63
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2007
64
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 8 d §:n mukaisissa kansanvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
65
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
66
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2007 Tiedoston koko: 60 kb
56
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
57
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
58
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
59
Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta
60
Työministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2007 Tiedoston koko: 159 kb
52
Vuoden 2007 lisätalousarvio
53
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2007 maksettavan korvauksen perusteista
54
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
55
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2007
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2007 Tiedoston koko: 264 kb
44
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
45
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
46
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä
47
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
48
Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
49
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvonnan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle
50
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
51
Valtiovarainministeriön asetus A. E. Nordenskiöld ja Koillisväylä -juhlarahasta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.1.2007 Tiedoston koko: 203 kb
39
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
40
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
41
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
42
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
43
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2007 Tiedoston koko: 112 kb
35
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
36
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
37
Verohallituksen päätös vuonna 2007 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
38
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2007 Tiedoston koko: 129 kb
30
Laki opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta
31
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
32
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta
33
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
34
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2007 Tiedoston koko: 117 kb
25
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta
26
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
27
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
28
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
29
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.1.2007 Tiedoston koko: 167 kb
20
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
21
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
22
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
23
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
24
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.1.2007 Tiedoston koko: 84 kb
11
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
12
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
13
Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta
14
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
15
Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
16
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006
17
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 kiinteistöveron eräpäivistä
18
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
19
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.1.2007 Tiedoston koko: 88 kb
8
Laki kuluttajariitalautakunnasta
9
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
10
Laki pelastustoimen laitteista
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2007 Tiedoston koko: 89 kb
4
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kumoamisesta
5
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
6
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
7
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.1.2007 Tiedoston koko: 91 kb
1
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
2
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
3
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista (Saamenkielinen käännös)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.