Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 85 kb
1341
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta
1342
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1343
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1344
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1345
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1346
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1347
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
1348
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008 liikenneturvallisuusmaksusta
1349
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1350
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1351
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 106 kb
1333
Laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta
1334
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1335
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1336
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi
1337
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1338
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1339
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1340
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 85 kb
1326
Laki sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta
1327
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
1328
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1329
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta
1330
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1331
Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittämisestä Saarijärven kaupunkiin
1332
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 76 kb
1321
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta
1322
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
1323
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1324
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
1325
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 84 kb
1314
Laki väestötietolain muuttamisesta
1315
Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1316
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1317
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1318
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1319
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
1320
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 240 kb
1310
Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1311
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1312
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1313
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 114 kb
1304
Laki Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1305
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1306
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1307
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta
1308
Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
1309
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 126 kb
1299
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista
1300
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1301
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista
1302
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
1303
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 243 kb
1292
Laki autoverolain muuttamisesta
1293
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1294
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 ja 23 §:n muuttamisesta
1295
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1296
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1297
Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta
1298
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 86 kb
1285
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta
1286
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1287
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1288
Valtioneuvoston asetus tuloverolain 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1289
Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1290
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1291
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2007 Tiedoston koko: 86 kb
1277
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
1278
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta
1279
Laki ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta
1280
Laki merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta
1281
Laki työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta
1282
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
1283
Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta
1284
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2007 Tiedoston koko: 118 kb
1275
Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1276
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2007 Tiedoston koko: 148 kb
1270
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
1271
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1272
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1273
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1274
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2007 Tiedoston koko: 252 kb
1267
Laki väylämaksulain muuttamisesta
1268
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1269
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2007 Tiedoston koko: 91 kb
1263
Laki vaalilain muuttamisesta
1264
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1265
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
1266
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2007 Tiedoston koko: 83 kb
1257
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta
1258
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1259
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1260
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1261
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1262
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2008
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2007 Tiedoston koko: 154 kb
1251
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1252
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1253
Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta
1254
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1255
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta
1256
Työministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2007 Tiedoston koko: 187 kb
1249
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
1250
Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2007 Tiedoston koko: 134 kb
1247
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1248
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2007 Tiedoston koko: 205 kb
1241
Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1242
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1243
Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1244
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1245
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1246
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.