Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.3.2005 Tiedoston koko: 93 kb
145
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
146
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
147
Työministeriön työjärjestys
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.2005 Tiedoston koko: 69 kb
139
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
140
Valtioneuvoston asetus viljan- ja nurmisiementen kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
141
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
142
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
143
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
144
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten kumoamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.3.2005 Tiedoston koko: 144 kb
127
Laki kuolleeksi julistamisesta
128
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
129
Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta
130
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
131
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
132
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
133
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
134
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
135
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavan määrärahan kohdentamisesta ja määrärahan käyttämiseen liittyvien selvitysten antamisesta
136
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
137
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
138
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.3.2005 Tiedoston koko: 43 kb
124
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
125
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
126
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.3.2005 Tiedoston koko: 52 kb
119
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
120
Valtioneuvoston asetus merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
121
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 20 §:n muuttamisesta
122
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
123
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2005 Tiedoston koko: 47 kb
118
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2005 Tiedoston koko: 417 kb
116
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
117
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2005 Tiedoston koko: 146 kb
111
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
112
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
113
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä
114
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
115
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista (Saamenkielinen käännös)
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.2005 Tiedoston koko: 274 kb
108
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen 6 a §:n kumoamisesta
109
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
110
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.2.2005 Tiedoston koko: 237 kb
98
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005
99
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 a §:n muuttamisesta
100
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
101
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
102
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
103
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta
104
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
105
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2004
106
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 kiinteistöveron eräpäivistä
107
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.2005 Tiedoston koko: 57 kb
94
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
95
Tasavallan presidentin asetus monenvälisestä ydinalan ympäristöohjelmasta Venäjän federaatiossa tehdyn puitesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
96
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
97
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.2.2005 Tiedoston koko: 215 kb
87
Tasavallan presidentin asetus televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
88
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
89
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
90
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä
91
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
92
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja matsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
93
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2005 Tiedoston koko: 147 kb
81
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
82
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
83
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
84
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
85
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus todentajain hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta
86
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.2.2005 Tiedoston koko: 542 kb
76
Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta
77
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta
78
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
79
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
80
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.2.2005 Tiedoston koko: 731 kb
75
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.2.2005 Tiedoston koko: 102 kb
68
Laki poliisikoulutuksesta
69
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
70
Laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta
71
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
72
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
73
Valtiovarainministeriön asetus 60 rauhan vuotta -juhlarahasta
74
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksiin tehtävistä merkinnöistä
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2005 Tiedoston koko: 72 kb
57
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä
58
Laki avioliittolain muuttamisesta
59
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
60
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
61
Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
62
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
63
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
64
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2005 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
65
Valtioneuvoston asetus yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 157/1987 kumoamisesta
66
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
67
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.2005 Tiedoston koko: 285 kb
49
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
50
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
51
Laki Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta
52
Laki Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta
53
Laki Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta
54
Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta
55
Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
56
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.2.2005 Tiedoston koko: 87 kb
45
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
46
Laki radiolain muuttamisesta
47
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
48
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2005 Tiedoston koko: 84 kb
39
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
40
Laki tuloverolain muuttamisesta
41
Tasavallan presidentin asetus Egyptin arabitasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
42
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
43
Valtioneuvoston asetus vuonna 2005 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
44
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.