Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2005 Tiedoston koko: 197 kb
250
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
251
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.4.2005 Tiedoston koko: 78 kb
241
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
242
Valtioneuvoston asetus vuoden 2004 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
243
Valtioneuvoston asetus sosiaalivakuutuslautakunnasta
244
Valtioneuvoston asetus tarkastuslautakunnasta
245
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
246
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa
247
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2004 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2004 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
248
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 energiakasvituen maksatuksesta
249
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2005 Tiedoston koko: 56 kb
236
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
237
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta ja muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
238
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
239
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
240
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Helsingissä toimivan palestiinalaisedustuston tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.4.2005 Tiedoston koko: 212 kb
231
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
232
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
233
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta
234
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
235
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valtuutettujen tarkastajien palkkioiden perusteista
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2005 Tiedoston koko: 89 kb
224
Laki väestötietolain muuttamisesta
225
Valtioneuvoston asetus maistraattien eräistä henkilörekistereistä
226
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
227
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
228
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
229
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
230
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.4.2005 Tiedoston koko: 184 kb
222
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
223
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2005 Tiedoston koko: 182 kb
221
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2005 Tiedoston koko: 174 kb
218
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä
219
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
220
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.2005 Tiedoston koko: 157 kb
215
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
216
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
217
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetuksia Burmaan/Myanmariin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.4.2005 Tiedoston koko: 147 kb
209
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005
210
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
211
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
212
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
213
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2005
214
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2004 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2005 Tiedoston koko: 294 kb
200
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
201
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
202
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
203
Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
204
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
205
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
206
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
207
Valtiovarainministeriön asetus yleisurheilun MM-kisojen juhlarahoista
208
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.4.2005 Tiedoston koko: 82 kb
193
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta
194
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
195
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
196
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
197
Veripalvelulaki
198
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
199
Valtioneuvoston asetus investointituen myöntämisestä korotettuna nuorille viljelijöille eräissä tapauksissa
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2005 Tiedoston koko: 51 kb
186
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
187
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
188
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
189
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
190
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoherneen kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
191
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
192
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2005 Tiedoston koko: 83 kb
179
Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä
180
Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä
181
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
182
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
183
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
184
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä
185
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2005-2007
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.3.2005 Tiedoston koko: 88 kb
175
Laki Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
176
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
177
Oikeusministeriön työjärjestys
178
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2004 suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2005 Tiedoston koko: 85 kb
167
Laki kuntajakolain muuttamisesta
168
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
169
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
170
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
171
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
172
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta
173
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005
174
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2005
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2005 Tiedoston koko: 88 kb
162
Vuosilomalaki
163
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
164
Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta
165
Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta
166
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.3.2005 Tiedoston koko: 184 kb
158
Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
159
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
160
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
161
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.3.2005 Tiedoston koko: 57 kb
152
Laki Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
153
Laki postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta
154
Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
155
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
156
Tasavallan presidentin asetus tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen voimaansaattamisesta ja puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
157
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merialueen luonnonkalojen käytöstä viljeltyjen kalojen rehuna
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.3.2005 Tiedoston koko: 174 kb
148
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
149
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
150
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
151
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.