Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.8.2005 Tiedoston koko: 114 kb
620
Laki Mosambikin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
621
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
622
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
623
Alusliikennepalvelulaki
624
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.8.2005 Tiedoston koko: 119 kb
614
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
615
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä vastaanottajavaltiossa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
616
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
617
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista
618
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan
619
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.8.2005 Tiedoston koko: 85 kb
609
Veronkantolaki
610
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
611
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
612
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
613
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2005 Tiedoston koko: 43 kb
608
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.7.2005 Tiedoston koko: 87 kb
601
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
602
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
603
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
604
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista
605
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi
606
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
607
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.7.2005 Tiedoston koko: 292 kb
577
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
578
Rajavartiolaki
579
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
580
Laki passilain 11 §:n muuttamisesta
581
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
582
Laki järjestyslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
583
Laki poliisilain 10 a ja 21 §:n muuttamisesta
584
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
585
Laki rikoslain muuttamisesta
586
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n ja 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta
587
Laki tieliikennelain muuttamisesta
588
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
589
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
590
Laki kalastuslain 96 ja 101 §:n muuttamisesta
591
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
592
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
593
Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta
594
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
595
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
596
Laki kansalaisuuslain 48 §:n muuttamisesta
597
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
598
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
599
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta
600
Laki metsästyslain 88 §:n muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.7.2005 Tiedoston koko: 98 kb
570
Laki vakuutusedustuksesta
571
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 9 §:n muuttamisesta
572
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 a ja 1 b §:n muuttamisesta
573
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
574
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
575
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
576
Tasavallan presidentin asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.2005 Tiedoston koko: 143 kb
567
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
568
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista
569
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.2005 Tiedoston koko: 136 kb
563
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
564
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
565
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
566
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.2005 Tiedoston koko: 163 kb
556
Laki yliopistolain muuttamisesta
557
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
558
Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta
559
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
560
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen muuttamisesta
561
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
562
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.2005 Tiedoston koko: 84 kb
547
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
548
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista
549
Tasavallan presidentin asetus sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
550
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
551
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
552
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
553
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
554
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
555
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2005 Tiedoston koko: 85 kb
540
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
541
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
542
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
543
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
544
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
545
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kansantasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
546
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2005 Tiedoston koko: 116 kb
534
Laki tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
535
Laki liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
536
Laki tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
537
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
538
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä tarkoitetuista esitteistä
539
Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2005 Tiedoston koko: 114 kb
522
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
523
Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta
524
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
525
Laki poliisilain muuttamisesta
526
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
527
Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
528
Laki tuloverolain muuttamisesta
529
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
530
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
531
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
532
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
533
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.7.2005 Tiedoston koko: 89 kb
517
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
518
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
519
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
520
Verohallituksen päätös Almanova Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
521
Verohallituksen päätös If IT Services A/S, Suomen sivuliikkeen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.2005 Tiedoston koko: 178 kb
510
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
511
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta
512
Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä
513
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
514
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
515
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
516
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2005 Tiedoston koko: 2193 kb (HUOM: Suuri koko!)
509
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.7.2005 Tiedoston koko: 147 kb
503
Maantielaki
504
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
505
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta
506
Laki luonnonsuojelulain 36 §:n muuttamisesta
507
Tasavallan presidentin asetus Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
508
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2005 Tiedoston koko: 81 kb
495
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
496
Laki kuntalain 50 §:n muuttamisesta
497
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
498
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
499
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
500
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen Kongon demokraattista tasavaltaa koskevien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta ja asetuksen (EY) N:o 1727/2003 kumoamisesta
501
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
502
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2005 Tiedoston koko: 85 kb
488
Laki Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
489
Laki korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
490
Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
491
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
492
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
493
Laki ydinvastuulain muuttamisesta
494
Valtioneuvoston asetus nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.