Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2005 Tiedoston koko: 153 kb
761
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2006
762
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
763
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta
764
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
765
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
766
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.9.2005 Tiedoston koko: 156 kb
757
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
758
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
759
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
760
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.2005 Tiedoston koko: 66 kb
752
Tasavallan presidentin asetus Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
753
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 16 §:n muuttamisesta
754
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista
755
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
756
Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.9.2005 Tiedoston koko: 63 kb
748
Valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä
749
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
750
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
751
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.9.2005 Tiedoston koko: 61 kb
744
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
745
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
746
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön asetuksen muuttamisesta
747
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2005 Tiedoston koko: 50 kb
741
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 10 kohdan kumoamisesta
742
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
743
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.9.2005 Tiedoston koko: 54 kb
736
Valtioneuvoston asetus sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
737
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
738
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2005 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
739
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2005
740
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2004 verotuksen päättymisestä
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2005 Tiedoston koko: 44 kb
733
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
734
Valtioneuvoston asetus öljytuotteiden varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
735
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2005 Tiedoston koko: 161 kb
698
Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta
699
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
700
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta
701
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
702
Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta
703
Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
704
Laki maksuvapautuslain muuttamisesta
705
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
706
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
707
Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta
708
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
709
Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
710
Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta
711
Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta
712
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
713
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
714
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
715
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
716
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
717
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
718
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
719
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
720
Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta
721
Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta
722
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
723
Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta
724
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta
725
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
726
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
727
Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta
728
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
729
Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
730
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta
731
Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta
732
Laki vesilain muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.9.2005 Tiedoston koko: 115 kb
697
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.9.2005 Tiedoston koko: 84 kb
688
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
689
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
690
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 20 ja 24 a §:n muuttamisesta
691
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
692
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
693
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 19 §:n muuttamisesta
694
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 ennakonpalautusten maksamisesta
695
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
696
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000-2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2005
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.9.2005 Tiedoston koko: 195 kb
677
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
678
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
679
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta
680
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta
681
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
682
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
683
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
684
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 21 §:n kumoamisesta
685
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 18 §:n kumoamisesta
686
Valtioneuvoston asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
687
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.2005 Tiedoston koko: 43 kb
675
Tasavallan presidentin asetus Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
676
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2005 Tiedoston koko: 110 kb
663
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa
664
Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta
665
Laki korkeimmasta oikeudesta
666
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
667
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 ja 11 luvun muuttamisesta
668
Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta
669
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta
670
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
671
Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta
672
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
673
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta
674
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2005 Tiedoston koko: 183 kb
662
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2005 Tiedoston koko: 178 kb
660
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
661
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2004/2005 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen maksatuksesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2005 Tiedoston koko: 366 kb
651
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta
652
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
653
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
654
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta
655
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä
656
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä
657
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta epäillystä rikoksesta ja käynnistämästään rikostorjuntatoimenpiteestä
658
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä haltuun otetun omaisuuden säilyttämisessä
659
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.8.2005 Tiedoston koko: 76 kb
639
Valtioneuvoston asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
640
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
641
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
642
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
643
Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
644
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
645
Valtioneuvoston asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
646
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
647
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
648
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
649
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
650
Verohallituksen päätös vuoden 2005 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.2005 Tiedoston koko: 164 kb
629
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
630
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
631
Laki kielilain muuttamisesta
632
Valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
633
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
634
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
635
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
636
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta
637
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista
638
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.8.2005 Tiedoston koko: 119 kb
625
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
626
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
627
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
628
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden tiedotus- ja myynninedistämistoimiin kolmansissa maissa sekä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sisämarkkinoilla myönnettävästä tuesta
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.