Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2005 Tiedoston koko: 237 kb
872
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
873
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
874
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
875
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
876
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2005 Tiedoston koko: 288 kb
866
Laki Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
867
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
868
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
869
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
870
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
871
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.2005 Tiedoston koko: 61 kb
864
Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
865
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.11.2005 Tiedoston koko: 84 kb
863
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2005 Tiedoston koko: 84 kb
856
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
857
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
858
Laki tuloverolain muuttamisesta
859
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
860
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
861
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta
862
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.11.2005 Tiedoston koko: 93 kb
853
Laki lääkelain muuttamisesta
854
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
855
Verohallituksen päätös Oy Stockmann Auto Ab:n ja Autotalo Jurvakainen Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.11.2005 Tiedoston koko: 112 kb
849
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
850
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
851
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
852
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2005 Tiedoston koko: 46 kb
847
Valtioneuvoston asetus tiede- ja teknologianeuvostosta
848
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2005 Tiedoston koko: 142 kb
840
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta
841
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
842
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
843
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
844
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
845
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
846
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.2005 Tiedoston koko: 306 kb
835
Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa
836
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
837
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
838
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
839
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.10.2005 Tiedoston koko: 84 kb
827
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta
828
Laki kirkkolain muuttamisesta
829
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
830
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta
831
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
832
Valtioneuvoston asetus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
833
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista
834
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.10.2005 Tiedoston koko: 87 kb
825
Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta
826
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2005 Tiedoston koko: 124 kb
821
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
822
Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta
823
Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
824
Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2005 Tiedoston koko: 151 kb
813
Laki vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta
814
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
815
Laki jätelain muuttamisesta
816
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
817
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
818
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
819
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
820
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.2005 Tiedoston koko: 90 kb
809
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
810
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden opetussektorin tukihankkeen kolmannesta vaiheesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
811
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
812
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.10.2005 Tiedoston koko: 74 kb
802
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
803
Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
804
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kriteereistä ja painoalueista
805
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
806
Valtiovarainministeriön asetus suomalaisen elokuvan juhlarahasta
807
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan päättymisestä
808
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.10.2005 Tiedoston koko: 411 kb
798
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
799
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja verovirastojen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevia asioita
800
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista
801
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.10.2005 Tiedoston koko: 118 kb
795
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
796
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta
797
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.10.2005 Tiedoston koko: 67 kb
789
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
790
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
791
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
792
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
793
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
794
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.2005 Tiedoston koko: 357 kb
767
Vankeuslaki
768
Tutkintavankeuslaki
769
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
770
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
771
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
772
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
773
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
774
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
775
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
776
Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta
777
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
778
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
779
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
780
Laki rikoslain muuttamisesta
781
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä
782
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta
783
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n muuttamisesta
784
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
785
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
786
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta
787
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
788
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.