Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2005 Tiedoston koko: 111 kb
996
Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2005 Tiedoston koko: 139 kb
983
Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta
984
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta
985
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
986
Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
987
Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
988
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
989
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
990
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
991
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
992
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
993
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
994
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alueelliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2005 Tiedoston koko: 434 kb
979
Laki tullilain 9 a §:n kumoamisesta
980
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
981
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
982
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2005 Tiedoston koko: 125 kb
968
Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta
969
Laki perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta
970
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
971
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
972
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
973
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
974
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
975
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
976
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
977
Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta
978
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2005 Tiedoston koko: 78 kb
965
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
966
Valtiovarainministeriön työjärjestys
967
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2005 Tiedoston koko: 325 kb
962
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
963
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
964
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.2005 Tiedoston koko: 77 kb
954
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
955
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
956
Laki kotikuntalain muuttamisesta
957
Laki väestötietolain muuttamisesta
958
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
959
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
960
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
961
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.2005 Tiedoston koko: 89 kb
949
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
950
Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
951
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
952
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
953
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2006
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2005 Tiedoston koko: 78 kb
937
Laki omaishoidon tuesta
938
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
939
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
940
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
941
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
942
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
943
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
944
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
945
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
946
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
947
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
948
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2005 Tiedoston koko: 82 kb
930
Laki perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta
931
Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
932
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
933
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
934
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
935
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
936
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2005 Tiedoston koko: 48 kb
928
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
929
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2005 Tiedoston koko: 82 kb
920
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
921
Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta
922
Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
923
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
924
Valtioneuvoston asetus maanteistä
925
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
926
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
927
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2005 Tiedoston koko: 262 kb
919
Vuoden 2005 toinen lisätalousarvio
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2005 Tiedoston koko: 84 kb
914
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n muuttamisesta
915
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
916
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
917
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
918
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2005 Tiedoston koko: 252 kb
912
Valtioneuvoston asetus Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
913
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2005 Tiedoston koko: 158 kb
902
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
903
Laki arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta
904
Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
905
Laki tullilain 23 b §:n muuttamisesta
906
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
907
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
908
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
909
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
910
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
911
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2005 Tiedoston koko: 156 kb
894
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
895
Laki patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
896
Laki patenttilain muuttamisesta
897
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2004 suoritettavista korvauksista
898
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
899
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
900
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
901
Sisäasiainministeriön asetus paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.2005 Tiedoston koko: 54 kb
889
Laki Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
890
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
891
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Kadrinan kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
892
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Tamsalun kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
893
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.2005 Tiedoston koko: 144 kb
885
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
886
Laki postipalvelulain muuttamisesta
887
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005 - 2009 myönnettävistä valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
888
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden aineiden väliaikaisesta poistamisesta elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteestä 3
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2005 Tiedoston koko: 140 kb
877
Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
878
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen tiettyjen luonnonsuojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
879
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
880
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
881
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
882
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä
883
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen LFA-lisän ja lisätuen maksatuksesta
884
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.