Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2005 Tiedoston koko: 147 kb
1121
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
1122
Väylämaksulaki
1123
Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1124
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2005 Tiedoston koko: 164 kb
1112
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain muuttamisesta
1113
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1114
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1115
Laki tuloverolain muuttamisesta
1116
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta
1117
Laki työterveyshuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1118
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 66 §:n muuttamisesta
1119
Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
1120
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2005 Tiedoston koko: 404 kb
1106
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
1107
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
1108
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
1109
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
1110
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1111
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2005 Tiedoston koko: 139 kb
1094
Laki Rautatievirastosta
1095
Laki Ratahallintokeskuksesta
1096
Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
1097
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1098
Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta
1099
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1100
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta
1101
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1102
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2005
1103
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1104
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1105
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2005 Tiedoston koko: 830 kb
1093
Valtion talousarvio vuodelle 2006
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2005 Tiedoston koko: 235 kb
1091
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1092
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2005 Tiedoston koko: 161 kb
1078
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
1079
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1080
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1081
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1082
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1083
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1084
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1085
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1086
Laki verontilityslain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
1087
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1088
Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta
1089
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1090
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2005 Tiedoston koko: 165 kb
1068
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1069
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1070
Laki lastensuojelulain 5 a-5 c §:n kumoamisesta
1071
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1072
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1073
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta
1074
Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta
1075
Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta
1076
Laki museolain muuttamisesta
1077
Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2005 Tiedoston koko: 456 kb
1059
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1060
Puolustusministeriön asetus varusmiespalveluksessa olevan asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1061
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1062
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1063
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1064
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1065
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1066
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1067
Verohallituksen päätös Rettig Group Oy Ab:n ja Tarkala Fastigheter Ab:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2005 Tiedoston koko: 128 kb
1057
Tasavallan presidentin asetus Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1058
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2005 Tiedoston koko: 698 kb
1053
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
1054
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
1055
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1056
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 ja 20 §:n muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2005 Tiedoston koko: 140 kb
1046
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1047
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1048
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1049
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1050
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1051
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista
1052
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2005 Tiedoston koko: 155 kb
1038
Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1039
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1040
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2006
1041
Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1042
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1043
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1044
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta
1045
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2006
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2005 Tiedoston koko: 454 kb
1035
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta
1036
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1037
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2005 Tiedoston koko: 77 kb
1034
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2006
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2005 Tiedoston koko: 479 kb
1027
Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta
1028
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1029
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1030
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1031
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1032
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1033
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2005 Tiedoston koko: 425 kb
1019
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
1020
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1021
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1024
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1025
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1026
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2005 Tiedoston koko: 145 kb
1013
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1014
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
1016
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1017
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta
1018
Laki merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2005 Tiedoston koko: 464 kb
1007
Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta
1008
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1009
Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
1010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä
1012
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2005 Tiedoston koko: 155 kb
997
Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006
998
Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta
999
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1000
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1001
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta
1002
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta
1003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten kumoamisesta
1004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
1006
Verohallituksen päätös vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.