Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2004 Tiedoston koko: 62 kb
199
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
200
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
201
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
202
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä
203
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvien tuen ehdoista vuonna 2004
204
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 2001 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle
205
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2003 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.2004 Tiedoston koko: 85 kb
191
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
192
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
193
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta
194
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä
195
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa
196
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
197
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
198
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.3.2004 Tiedoston koko: 271 kb
186
Laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
187
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
188
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä niiden liitoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
189
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
190
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2003 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2003 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2004 Tiedoston koko: 75 kb
179
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
180
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
181
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta
182
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
183
Valtioneuvoston asetus mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa
184
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
185
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.3.2004 Tiedoston koko: 81 kb
177
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
178
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2004 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.2004 Tiedoston koko: 49 kb
172
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
173
Valtioneuvoston asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
174
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2003
175
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 kiinteistöveron eräpäivistä
176
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2004 Tiedoston koko: 42 kb
169
Tasavallan presidentin asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
170
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun päätöksen muuttamisesta
171
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.3.2004 Tiedoston koko: 191 kb
163
Laki arkistolain muuttamisesta
164
Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen ansiorististä ja ansiomitalista
165
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 45 ja 47 §:n muuttamisesta
166
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
167
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
168
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen lisätuen maksatuksesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2004 Tiedoston koko: 200 kb
159
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
160
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
161
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
162
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2004 Tiedoston koko: 142 kb
155
Valtioneuvoston päätös Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven kunnan perustamisesta
156
Valtioneuvoston päätös Loimaan kaupungin ja Loimaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
157
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
158
Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2004 Tiedoston koko: 90 kb
148
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta
149
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
150
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa
151
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
152
Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta
153
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
154
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2004
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2004 Tiedoston koko: 282 kb
120
Konkurssilaki
121
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta
122
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
123
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
124
Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
125
Laki ulosottolain muuttamisesta
126
Laki passilain 9 ja 16 §:n muuttamisesta
127
Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
128
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
129
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
130
Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta
131
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 1 §:n muuttamisesta
132
Laki kiinnitysluottopankkilain 17 §:n muuttamisesta
133
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
134
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
135
Laki palkkaturvalain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
136
Laki merimiesten palkkaturvalain 6 §:n muuttamisesta
137
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
138
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n muuttamisesta
139
Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta
140
Laki osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n muuttamisesta
141
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
142
Laki osuuskuntalain 19 luvun 31 §:n muuttamisesta
143
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 75 §:n muuttamisesta
144
Laki säästöpankkilain 120 §:n muuttamisesta
145
Laki vakuutuskassalain 129 §:n muuttamisesta
146
Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta
147
Laki eläkesäätiölain 98 §:n muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.2004 Tiedoston koko: 64 kb
113
Laki tieliikennelain muuttamisesta
114
Tasavallan presidentin asetus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
115
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
116
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
117
Valtioneuvoston asetus asian käsittelystä syrjintälautakunnassa
118
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004
119
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.2004 Tiedoston koko: 192 kb
108
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta (Inarinsaamenkielinen käännös,Koltansaamenkielinen käännös, Pohjoissaamenkilelinen käännös)
109
Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
110
Valtioneuvoston päätös kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
111
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuoreiden hedelmien, marjojen ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnasta
112
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.2.2004 Tiedoston koko: 276 kb
103
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 68 §:n muuttamisesta
104
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
105
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
106
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2004
107
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.2.2004 Tiedoston koko: 188 kb
99
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta
100
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2004
101
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
102
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.2.2004 Tiedoston koko: 65 kb
88
Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
89
Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
90
Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
91
Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
92
Laki Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
93
Laki Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
94
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
95
Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
96
Laki Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
97
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
98
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.2.2004 Tiedoston koko: 145 kb
81
Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
82
Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisen terveydenhuollon puitesopimuksen voimaansaattamisesta
83
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
84
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
85
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
86
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä
87
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.2.2004 Tiedoston koko: 114 kb
78
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
79
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
80
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2004 Tiedoston koko: 81 kb
75
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
76
Laki eräiden vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle
77
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.