Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.5.2004 Tiedoston koko: 129 kb
330
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
331
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
332
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
333
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.5.2004 Tiedoston koko: 54 kb
324
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
325
Laki merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta
326
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
327
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
328
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
329
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2004 Tiedoston koko: 74 kb
316
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
317
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
318
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
319
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta
320
Laki markkinaoikeuslain 9 §:n muuttamisesta
321
Tasavallan presidentin asetus Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
322
Tasavallan presidentin asetus Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta
323
Valtioneuvoston asetus sähköturvallisuusasetuksen muuttamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2004 Tiedoston koko: 159 kb
306
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
307
Laki työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
308
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
309
Laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä
310
Valtioneuvoston asetus Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä annetun lain voimaantulosta
311
Valtioneuvoston asetus päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta annetun lain voimaantulosta
312
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
313
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
314
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
315
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2004 Tiedoston koko: 197 kb
301
Ulkomaalaislaki
302
Laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta
303
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
304
Laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta
305
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2004 Tiedoston koko: 79 kb
295
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
296
Laki lääkelain muuttamisesta
297
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
298
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
299
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
300
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2004 Tiedoston koko: 165 kb
288
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004
289
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
290
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
291
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista ja vuoden 2004 emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
292
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
293
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
294
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2003 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2003 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2003 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2003 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.4.2004 Tiedoston koko: 74 kb
280
Tilastolaki
281
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
282
Laki Museovirastosta
283
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
284
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 9 kohdan muuttamisesta
285
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
286
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
287
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2004 Tiedoston koko: 178 kb
274
Laki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta
275
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
276
Laki kolttalain muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
277
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
278
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
279
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siipikarjan lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.4.2004 Tiedoston koko: 71 kb
267
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta
268
Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen voimaansaattamisesta
269
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
270
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
271
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
272
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetun osaomistusasunnon vähemmistöosuuden omistajan omistusosuuden suuruudesta
273
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2004 Tiedoston koko: 50 kb
260
Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
261
Laki Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
262
Laki Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
263
Laki Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
264
Laki Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
265
Laki Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
266
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2004 Tiedoston koko: 153 kb
259
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2004 Tiedoston koko: 13277 kb (HUOM: suuri koko!)
256
Laki Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
257
Laki Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
258
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2004 Tiedoston koko: 78 kb
252
Laki Libanonin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
253
Laki Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
254
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
255
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.2004 Tiedoston koko: 150 kb
245
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
246
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
247
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
248
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
249
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
250
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen 5 ja 14 §:n muuttamisesta
251
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.4.2004 Tiedoston koko: 59 kb
235
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
236
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
237
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
238
Valtioneuvoston asetus merilain 9 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
239
Tasavallan presidentin asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
240
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
241
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
242
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaantulosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
243
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
244
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.4.2004 Tiedoston koko: 164 kb
224
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
225
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa
226
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
227
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
228
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
229
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
230
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
231
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
232
Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta
233
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä
234
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.4.2004 Tiedoston koko: 88 kb
217
Laki astrofysiikan yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
218
Laki vaalilain muuttamisesta
219
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
220
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
221
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
222
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2004
223
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.4.2004 Tiedoston koko: 108 kb
210
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
211
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
212
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
213
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
214
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2004
215
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
216
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2004 Tiedoston koko: 65 kb
206
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä
207
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
208
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
209
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.