Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2004 Tiedoston koko: 131 kb
462
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
463
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
464
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
465
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
466
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2004 Tiedoston koko: 70 kb
455
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
456
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
457
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
458
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
459
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
460
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
461
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.6.2004 Tiedoston koko: 90 kb
449
Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
450
Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta
451
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
452
Laki jätelain muuttamisesta
453
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
454
Tasavallan Presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2004 Tiedoston koko: 152 kb
442
Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
443
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
444
Laki Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välillä helmikuun 9 päivänä 2004 Garchingissa tehdyn Suomen liittymistä eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamista koskevaan yleissopimukseen koskevan sopimuksen ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
445
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
446
Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
447
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
448
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.6.2004 Tiedoston koko: 82 kb
436
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
437
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
438
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
439
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
440
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
441
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2004 Tiedoston koko: 144 kb
433
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta
434
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
435
Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2004 Tiedoston koko: 83 kb
427
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
428
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
429
Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista
430
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
431
Valtioneuvoston asetus työneuvostosta
432
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2004 kunnallisvaaleissa
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2004 Tiedoston koko: 87 kb
422
Valtioneuvoston asetus Kökarin entisen luotsiaseman siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
423
Valtioneuvoston asetus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
424
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
425
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
426
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.2004 Tiedoston koko: 210 kb
416
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
417
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
418
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
419
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
420
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa
421
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.2004 Tiedoston koko: 190 kb
408
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
409
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
410
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
411
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
412
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
413
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
414
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
415
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.2004 Tiedoston koko: 81 kb
400
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
401
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta
402
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
403
Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta
404
Laki työaikalain muuttamisesta
405
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
406
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
407
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2004 Tiedoston koko: 91 kb
393
Laki Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
394
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
395
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 45 ja 61 §:n muuttamisesta
396
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
397
Valtioneuvoston asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
398
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
399
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2004 Tiedoston koko: 218 kb
392
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2004 Tiedoston koko: 230 kb
388
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
389
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2004
390
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
391
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.5.2004 Tiedoston koko: 162 kb
379
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
380
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
381
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
382
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
383
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
384
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
385
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 25 §:n muuttamisesta
386
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
387
Valtioneuvoston päätös Vehmersalmen kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2004 Tiedoston koko: 63 kb
372
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
373
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
374
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
375
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
376
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
377
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
378
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.2004 Tiedoston koko: 97 kb
350
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
351
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
352
Laki opintotukilain muuttamisesta
353
Laki asumistukilain muuttamisesta
354
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
355
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta
356
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
357
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
358
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
359
Laki kuntoutusrahalain 30 §:n muuttamisesta
360
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
361
Laki lapsilisälain muuttamisesta
362
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
363
Laki vuorotteluvapaalain 19 ja 21 §:n muuttamisesta
364
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta
365
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
366
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
367
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
368
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
369
Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta
370
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
371
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.2004 Tiedoston koko: 75 kb
345
Laki opintotukilain muuttamisesta
346
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
347
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
348
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
349
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.5.2004 Tiedoston koko: 74 kb
338
Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Portugalin, Espanjan, Ruotsin, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
339
Tasavallan presidentin asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
340
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
341
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
342
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
343
Valtioneuvoston asetus vakausasetuksen muuttamisesta
344
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2004 Tiedoston koko: 188 kb
334
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
335
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
336
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvien tuen ehdoista vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
337
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2004/2005 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.