Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.2004 Tiedoston koko: 155 kb
618
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta
619
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
620
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
621
Valtiovarainministeriön asetus Tove Jansson ja lastenkulttuuri -juhlarahasta
622
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2004 Tiedoston koko: 101 kb
613
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista
614
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
615
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
616
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
617
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2004 Tiedoston koko: 59 kb
608
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
609
Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
610
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
611
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
612
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2004 Tiedoston koko: 72 kb
595
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 §:n muuttamisesta
596
Valtioneuvoston asetus nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
597
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 33 ja 36 §:n kumoamisesta
598
Valtioneuvoston asetus yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
599
Valtioneuvoston asetus veronkantoasetuksen 11 §:n kumoamisesta
600
Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 §:n kumoamisesta
601
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen 3 §:n kumoamisesta
602
Valtioneuvoston päätös Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntien lakkauttamisesta ja uuden Parikkalan kunnan perustamisesta
603
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen 1 kumoamisesta
604
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
605
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta
606
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sonnin spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista
607
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta suu- ja sorkkatautia koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2004 Tiedoston koko: 83 kb
585
Laki Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
586
Laki Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
587
Laki Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
588
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
589
Laki väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
590
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
591
Laki Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
592
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
593
Laki aravalain 37 ja 47 §:n muuttamisesta
594
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2004 Tiedoston koko: 86 kb
578
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
579
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
580
Tasavallan presidentin asetus Egyptin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
581
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista
582
Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta
583
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvon päätöksen muuttamisesta
584
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvon päätöksen muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2004 Tiedoston koko: 114 kb
577
Vuoden 2004 lisätalousarvio
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2004 Tiedoston koko: 106 kb
561
Laki tuloverolain muuttamisesta
562
Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
563
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
564
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
565
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
566
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 11 §:n kumoamisesta
567
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta
568
Laki veronkantolain muuttamisesta
569
Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta
570
Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta
571
Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta
572
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
573
Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta
574
Laki varainsiirtoverolain 52 §:n muuttamisesta
575
Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta
576
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2004 Tiedoston koko: 79 kb
552
Laki metsälain muuttamisesta
553
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
554
Tasavallan presidentin asetus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
555
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun voimaantulosäännöksen muuttamisesta
556
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
557
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
558
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2003/2004
559
Valtioneuvoston päätös Kangasalan ja Sahalahden kuntien lakkauttamisesta ja uuden Kangasalan kunnan perustamisesta
560
Valtioneuvoston päätös Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien liittämisestä Joensuun kaupunkiin
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2004 Tiedoston koko: 88 kb
542
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
543
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
544
Laki kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
545
Laki tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
546
Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
547
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
548
Valtioneuvoston päätös Kangaslammin kunnan liittämisestä Varkauden kaupunkiin
549
Valtioneuvoston päätös Karinaisten ja Pöytyän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta
550
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
551
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonarvokaupan kokeilualueesta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2004 Tiedoston koko: 218 kb
541
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2004 Tiedoston koko: 173 kb
536
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 metsänhoitomaksun perusteesta
537
Ympäristöministeriön asetus asuinhuoneiston vuokrasopimuksen kaavasta
538
Ympäristöministeriön asetus alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta
539
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
540
Opetusministeriön päätös Jumalan seurakunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2004 Tiedoston koko: 80 kb
525
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
526
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
527
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
528
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
529
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
530
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
531
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
532
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
533
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 ja 32 §:n muuttamisesta
534
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta
535
Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.2004 Tiedoston koko: 116 kb
516
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
517
Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta
518
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
519
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
520
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
521
Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta
522
Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta
523
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
524
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2004 Tiedoston koko: 81 kb
509
Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta
510
Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta
511
Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta
512
Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta
513
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
514
Valtioneuvoston asetus sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista
515
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2004 Tiedoston koko: 79 kb
503
Laki oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
504
Laki Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
505
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta
506
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
507
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä
508
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2004 Tiedoston koko: 78 kb
492
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta
493
Tasavallan presidentin asetus Iranin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
494
Tasavallan presidentin asetus Uruguayn kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
495
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
496
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta
497
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
498
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
499
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
500
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta
501
Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
502
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2004 Tiedoston koko: 88 kb
484
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
485
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
486
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
487
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
488
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
489
Valtioneuvoston asetus eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain voimaantulosta
490
Valtioneuvoston asetus alusrekisterilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
491
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2004 Tiedoston koko: 84 kb
476
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
477
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
478
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
479
Tasavallan presidentin asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
480
Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista
481
Valtioneuvoston asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
482
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
483
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisten ja Halsuan kuntien välillä
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2004 Tiedoston koko: 224 kb
467
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välisen liittymissopimuksen, ESO:n perustamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän rahoituspöytäkirjan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näihin sopimusjärjestelyihin liittyvän lain voimaantulosta
468
Tasavallan presidentin asetus Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
469
Valtioneuvoston päätös Kullaan kunnan liittämisestä Ulvilan kaupunkiin
470
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
471
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004
472
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
473
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
474
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
475
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.