Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.8.2004 Tiedoston koko: 91 kb
759
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
760
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
761
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
762
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
763
Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta
764
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
765
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.8.2004 Tiedoston koko: 167 kb
742
Eurooppayhtiölaki
743
Laki osakeyhtiölain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
744
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
745
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
746
Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta
747
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
748
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
749
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
750
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
751
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
752
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
753
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
754
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
755
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
756
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
757
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
758
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.8.2004 Tiedoston koko: 86 kb
734
Laki aravalain muuttamisesta
735
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
736
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
737
Valtioneuvoston asetus kotikunta-asetuksen kumoamisesta
738
Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
739
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
740
Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaltuuston paikkojen jaosta kuntien kesken
741
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.8.2004 Tiedoston koko: 44 kb
731
Maa- ja metsätalousministeriön asetus voin kansallisesta laatuluokasta ja sen merkitsemisestä pakkauksiin
732
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2003/2004 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen maksatuksesta
733
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.8.2004 Tiedoston koko: 60 kb
730
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.8.2004 Tiedoston koko: 127 kb
715
Laki yliopistolain muuttamisesta
716
Laki tuloverolain muuttamisesta
717
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
718
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta
719
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
720
Laki varallisuusverolain 39 §:n muuttamisesta
721
Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
722
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
723
Laki tonnistoverolain 19 §:n muuttamisesta
724
Laki verontilityslain muuttamisesta
725
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain kumoamisesta
726
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
727
Vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaki
728
Laki tuloverolain muuttamisesta
729
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.8.2004 Tiedoston koko: 152 kb
711
Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta
712
Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta
713
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
714
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.8.2004 Tiedoston koko: 230 kb
697
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
698
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
699
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
700
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
701
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
702
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
703
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
704
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
705
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
706
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 ja 31 §:n muuttamisesta
707
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
708
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
709
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
710
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.2004 Tiedoston koko: 79 kb
686
Laki vesihuollon tukemisesta
687
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
688
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
689
Laki rehulain 25 §:n muuttamisesta
690
Laki siemenkauppalain 18 §:n muuttamisesta
691
Laki taimiaineistolain 7 b §:n muuttamisesta
692
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
693
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
694
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
695
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
696
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.2004 Tiedoston koko: 124 kb
683
Päästökauppalaki
684
Laki ympäristönsuojelulain 43 §:n muuttamisesta
685
Laki Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.7.2004 Tiedoston koko: 147 kb
679
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
680
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
681
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta
682
Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.7.2004 Tiedoston koko: 57 kb
674
Opetusministeriön päätös Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
675
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
676
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
677
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
678
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.2004 Tiedoston koko: 145 kb
668
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
669
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä
670
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hevosten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä
671
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi
672
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista
673
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.2004 Tiedoston koko: 163 kb
667
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2004 Tiedoston koko: 83 kb
658
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
659
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
660
Laki pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta
661
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
662
Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
663
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
664
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
665
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta
666
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.7.2004 Tiedoston koko: 87 kb
650
Laki rikoslain muuttamisesta
651
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
652
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta
653
Laki ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta
654
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
655
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
656
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
657
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.7.2004 Tiedoston koko: 108 kb
635
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
636
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
637
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin kumoamisesta
638
Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta
639
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
640
Laki kansaneläkelain 1 ja 1 d §:n muuttamisesta
641
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
642
Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta
643
Laki äitiysavustuslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
644
Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta
645
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 a §:n muuttamisesta
646
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
647
Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta
648
Laki kuntoutusrahalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
649
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2004 Tiedoston koko: 87 kb
629
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä
630
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
631
Tasavallan presidentin asetus Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
632
Tasavallan presidentin asetus Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
633
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta
634
Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2004 Tiedoston koko: 98 kb
624
Laki kotikuntalain muuttamisesta
625
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta
626
Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
627
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
628
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2004 Tiedoston koko: 421 kb
623
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.