Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.10.2004 Tiedoston koko: 260 kb
884
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
885
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
886
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
887
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
888
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
889
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
890
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
891
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
892
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
893
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
894
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
895
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
896
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
897
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
898
Laki Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan vakuutuskantaa vastaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2004 Tiedoston koko: 54 kb
878
Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
879
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
880
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005
881
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
882
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
883
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2004
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.10.2004 Tiedoston koko: 201 kb
875
Vuoden 2004 toinen lisätalousarvio
876
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
877
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2004 Tiedoston koko: 74 kb
866
Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
867
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain voimaantulosta
868
Valtioneuvoston asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
869
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
870
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista (Saamenkielinen käännös)
871
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2003 ennakonpalautusten maksamisesta
872
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
873
Verohallituksen päätös eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennusasioissa toimivaltaisesta verovirastosta
874
Verohallituksen päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.9.2004 Tiedoston koko: 81 kb
855
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
856
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
857
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
858
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
859
Tasavallan presidentin asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain 26 b §:n 3 momentin voimaantulosta
860
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta
861
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 34 §:n muuttamisesta
862
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
863
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
864
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
865
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.2004 Tiedoston koko: 167 kb
851
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
852
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
853
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
854
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2004 Tiedoston koko: 676 kb
849
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista
850
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2003 verotuksen päättymisestä
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2004 Tiedoston koko: 108 kb
847
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
848
Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2004 Tiedoston koko: 169 kb
841
Laki Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
842
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
843
Valtioneuvoston asetus maatalouden interventiorahastosta
844
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
845
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 ja 22 §:n muuttamisesta
846
Sisäasiainministeriön ilmoitus paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2004 Tiedoston koko: 223 kb
840
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.9.2004 Tiedoston koko: 65 kb
832
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
833
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta
834
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
835
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
836
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 18 §:n muuttamisesta
837
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
838
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n 3 ja 4 momentin kumoamisesta
839
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000-2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2004
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2004 Tiedoston koko: 41 kb
830
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
831
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 5 §:n muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2004 Tiedoston koko: 95 kb
821
Laki kirkkolain muuttamisesta
822
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
823
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
824
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
825
Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
826
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
827
Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
828
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen muuttamisesta
829
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luvian kunnassa todetun Newcastlen taudin vuoksi perustettavasta valvontavyöhykkeestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2004 Tiedoston koko: 136 kb
813
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
814
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
815
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
816
Valtioneuvoston asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta
817
Valtioneuvoston asetus valtion eläkelautakunnasta
818
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
819
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
820
Opetusministeriön päätös Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2004 Tiedoston koko: 87 kb
808
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
809
Valtioneuvoston asetus kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
810
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
811
Opetusministeriön päätös Redeemed Christian Church of God -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
812
Opetusministeriön päätös Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2004 Tiedoston koko: 224 kb
797
Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta
798
Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
799
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
800
Valtioneuvoston asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta
801
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista
802
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
803
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2004 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
804
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
805
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
806
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä
807
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta trikiinitutkimuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.2004 Tiedoston koko: 173 kb
792
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
793
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
794
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
795
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
796
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n kumoamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.2004 Tiedoston koko: 90 kb
783
Laki perintökaaren muuttamisesta
784
Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta
785
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
786
Laki konkurssilain muuttamisesta
787
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
788
Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta
789
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
790
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
791
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.2004 Tiedoston koko: 150 kb
772
Laki tuloverolain muuttamisesta
773
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
774
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
775
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
776
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
777
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
778
Valtioneuvoston asetus voimaantulosäännöksen muuttamisesta valtioneuvoston asetuksessa maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
779
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
780
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
781
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luvian kunnassa todetun Newcastlen taudin vuoksi perustettavasta valvontavyöhykkeestä
782
Verohallituksen päätös vuoden 2004 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.8.2004 Tiedoston koko: 59 kb
766
Laki lukiolain muuttamisesta
767
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
768
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta
769
Laki ydinenergialain muuttamisesta
770
Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
771
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden vesi- ja sanitaatiohankkeen toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.