Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2004 Tiedoston koko: 82 kb
1012
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1013
Laki Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1014
Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
1015
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
1016
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta
1017
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1018
Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta
1019
Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä
1020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1021
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2004 Tiedoston koko: 476 kb
1011
Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2004 Tiedoston koko: 130 kb
1006
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
1007
Laki kokoontumislain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
1008
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
1009
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2004 Tiedoston koko: 148 kb
996
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
997
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
998
Valtioneuvoston asetus tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista
999
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2-4 §:n kumoamisesta
1003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuonna 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksamisesta
1004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2004 Tiedoston koko: 58 kb
990
Laki patenttilain muuttamisesta
991
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
992
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
993
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
994
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
995
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2004 Tiedoston koko: 83 kb
982
Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
983
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
984
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
985
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
986
Laki elatusturvalain muuttamisesta
987
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
988
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen 13 §:n 3 momentin kumoamisesta
989
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2004 Tiedoston koko: 82 kb
971
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista
972
Laki oikeusapulain muuttamisesta
973
Tasavallan presidentin asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
974
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
975
Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista
976
Valtioneuvoston päätös hovioikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
977
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2005 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
978
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
979
Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä
980
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
981
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen LFA-lisän ja lisätuen maksatuksesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.2004 Tiedoston koko: 145 kb
961
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
962
Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
963
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
964
Laki yleisistä kielitutkinnoista
965
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
966
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta annetun lain voimaantulosta
967
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
968
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
969
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 työttömyysvakuutusmaksuista
970
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2004 Tiedoston koko: 124 kb
957
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
958
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
959
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
960
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2004 Tiedoston koko: 244 kb
948
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
949
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
950
Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista
951
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta
952
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
953
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
954
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
955
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
956
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.11.2004 Tiedoston koko: 57 kb
944
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
945
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
946
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
947
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.11.2004 Tiedoston koko: 84 kb
935
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
936
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
937
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005
938
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
939
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
940
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta
941
Laki merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
942
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohdan voimaantulosta
943
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2004 Tiedoston koko: 87 kb
931
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta
932
Tasavallan presidentin asetus Turkin kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja rikosten torjunnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
933
Valtioneuvoston asetus työ- ja koulutusasiainneuvostosta
934
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2004 Tiedoston koko: 62 kb
926
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
927
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
928
Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta
929
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
930
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2004 Tiedoston koko: 42 kb
922
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
923
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
924
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
925
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien vuoden 2004 sopimusten maksatuksesta vuonna 2004
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.10.2004 Tiedoston koko: 118 kb
918
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 4 §:n muuttamisesta
919
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
920
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
921
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2004 Tiedoston koko: 51 kb
913
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
914
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
915
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
916
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
917
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2003/2004
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.2004 Tiedoston koko: 58 kb
909
Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
910
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
911
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
912
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.10.2004 Tiedoston koko: 56 kb
905
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
906
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
907
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
908
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.10.2004 Tiedoston koko: 111 kb
899
Laki vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
900
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
901
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 20 §:n muuttamisesta
902
Valtiovarainministeriön asetus Albert Edelfeltin ja maalaustaiteen juhlarahasta
903
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
904
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.