Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2004 Tiedoston koko: 84 kb
1164
Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
1165
Laki varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta
1166
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1167
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
1168
Laki rautatielain muuttamisesta
1169
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
1170
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2005
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2004 Tiedoston koko: 82 kb
1153
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
1154
Laki avioliittolain 119 ja 125 §:n muuttamisesta
1155
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
1156
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
1157
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1158
Laki lastensuojelulain 45 §:n muuttamisesta
1159
Laki henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta
1160
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1161
Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
1162
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1163
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2004 Tiedoston koko: 87 kb
1144
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1145
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1146
Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
1147
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä
1148
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1149
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1150
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista
1151
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1152
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2004 Tiedoston koko: 142 kb
1138
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1139
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta
1140
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1141
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1142
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1143
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2004 Tiedoston koko: 1400 kb (Huom: suuri koko!)
1137
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2004 Tiedoston koko: 141 kb
1130
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1131
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2004
1132
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1133
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1134
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1135
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1136
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2004 Tiedoston koko: 91 kb
1125
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1126
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1127
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1128
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1129
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2004 Tiedoston koko: 151 kb
1124
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2004 Tiedoston koko: 245 kb
1116
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1117
Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1118
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1119
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1120
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
1121
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Peräseinäjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1122
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siilinjärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1123
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Raision kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2004 Tiedoston koko: 85 kb
1111
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1112
Valtioneuvoston asetus työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta
1113
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1114
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1115
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2004 Tiedoston koko: 310 kb
1103
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1104
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä
1105
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1106
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1107
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1108
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1109
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1110
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2004 Tiedoston koko: 84 kb
1094
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009
1095
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1096
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1097
Tasavallan presidentin asetus Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1098
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lapsilisän maksupäivästä
1099
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1100
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n muuttamisesta
1101
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2005 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2005
1102
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta loppuvuoden 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksatuksesta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2004 Tiedoston koko: 82 kb
1085
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1086
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
1087
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2005
1088
Valtioneuvoston asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1089
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1090
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1091
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1092
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitettujen työntekijäin eläkemaksujen vahvistamisesta
1093
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2004 Tiedoston koko: 183 kb
1083
Valtioneuvoston asetus päästökauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
1084
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2004 Tiedoston koko: 88 kb
1076
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1077
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
1078
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
1079
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
1080
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1081
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1082
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2005
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2004 Tiedoston koko: 155 kb
1058
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
1059
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
1060
Laki merensuojelulain muuttamisesta
1061
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1062
Laki vesilain 1 luvun 3 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta
1063
Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta
1064
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1065
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1066
Laki kalastuslain muuttamisesta
1067
Laki rikoslain muuttamisesta
1068
Laki metsästyslain muuttamisesta
1069
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1070
Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1071
Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1072
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1073
Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä
1074
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1075
Verohallituksen päätös vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2004 Tiedoston koko: 88 kb
1057
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2005
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2004 Tiedoston koko: 182 kb
1047
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1048
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1049
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1050
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1051
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
1052
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1053
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1054
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1055
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksuista
1056
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.2004 Tiedoston koko: 82 kb
1036
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1037
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
1038
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1039
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1040
Laki jätelain muuttamisesta
1041
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1042
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1043
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2003 suoritettavista korvauksista
1044
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen kumoamisesta
1045
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1046
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.12.2004 Tiedoston koko: 237 kb
1022
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
1023
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
1024
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
1025
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1026
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1027
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1028
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1029
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta
1030
Laki työsopimuslain 6 luvun muuttamisesta
1031
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1032
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1033
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1034
Valtioneuvoston asetus opintotukilaissa (28/1972) tarkoitetun korkotuen määrän vahvistamisesta
1035
Valtioneuvoston asetus omaishoidontuesta annetun asetuksen 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.