Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.2.2004 Tiedoston koko: 183 kb
73
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista ja ansiomerkeistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
74
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.2004 Tiedoston koko: 162 kb
67
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
68
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
69
Laki Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
70
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiakasvien tukijärjestelmän soveltamisalan tarkentamisesta
71
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
72
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.2.2004 Tiedoston koko: 99 kb
62
Laki seutuvaltuustokokeilusta
63
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta
64
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
65
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
66
Valtiovarainministeriön asetus J.L. Runebergin juhlarahasta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2004 Tiedoston koko: 71 kb
57
Tasavallan presidentin asetus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi Itämeren alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
58
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
59
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle sikojen ja siipikarjan raatojen hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
60
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta
61
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2004 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2004 Tiedoston koko: 269 kb
51
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
52
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
53
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
54
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
55
Sisäasiainministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista
56
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2004 Tiedoston koko: 151 kb
44
Tasavallan presidentin asetus Neuvoston yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla antaman asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valvonta-asiakirjojen poistamisesta tilapäisessä linja-autoliikenteessä Pohjoismaissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
45
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
46
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
47
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
48
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
49
Puolustusministeriön asetus ajoneuvoliikennerekisteriin ja sotilasajoneuvorekisteriin merkittävistä sotilasajoneuvoista
50
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2004 Tiedoston koko: 138 kb
37
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
38
Valtioneuvoston asetus vuoden 2003 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
39
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
40
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta
41
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2004 haussa
42
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
43
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2003 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.2004 Tiedoston koko: 83 kb
29
Laki aravarajoituslain 1 §:n muuttamisesta
30
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
31
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
32
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
33
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen 12 §:n kumoamisesta
34
Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
35
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
36
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2004 maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2004 Tiedoston koko: 91 kb
21
Yhdenvertaisuuslaki
22
Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
23
Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
24
Laki merimieslain muuttamisesta
25
Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta
26
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
27
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta
28
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.1.2004 Tiedoston koko: 89 kb
11
Rahoitusvakuuslaki
12
Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
13
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
14
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön
15
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muuttamisesta
16
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta
17
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Pakrin tuulipuistoa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
18
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
19
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
20
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.1.2004 Tiedoston koko: 64 kb
8
Valtioneuvoston asetus ryhmätunnistuksesta
9
Valtioneuvoston asetus upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista
10
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2004
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2004 Tiedoston koko: 63 kb
7
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.1.2004 Tiedoston koko: 176 kb
1
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
2
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
3
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen lisätuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
4
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä
5
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
6
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.