Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 141 kb
1299
Laki vesienhoidon järjestämisestä
1300
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1301
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta
1302
Laki maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1303
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 91 kb
1294
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta
1295
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
1296
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1297
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta
1298
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 89 kb
1287
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan
1288
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
1289
Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n muuttamisesta
1290
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n muuttamisesta
1291
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1292
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1293
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 146 kb
1281
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
1282
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1283
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
1284
Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksesta
1285
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
1286
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 86 kb
1273
Laki tuloverolain muuttamisesta
1274
Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki
1275
Laki tuloverolain 105 a ja 124 §:n muuttamisesta
1276
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1277
Laki autoverolain muuttamisesta
1278
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1279
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005-2009 myönnettävistä valtionavustuksista
1280
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2004 Tiedoston koko: 193 kb
1264
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 liikenneturvallisuusmaksusta
1265
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1266
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1267
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1268
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1269
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista
1270
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomassa
1271
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1272
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ammattitutkintostipendin määrän tarkistamisesta
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2004 Tiedoston koko: 152 kb
1257
Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1258
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1259
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1260
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1261
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1262
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1263
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2004 Tiedoston koko: 681 kb
1256
Valtion talousarvio vuodelle 2005
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2004 Tiedoston koko: 158 kb
1253
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1254
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1255
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2004 Tiedoston koko: 80 kb
1243
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
1244
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
1245
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta
1246
Laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta
1247
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1248
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1249
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1250
Valtiovarainministeriön asetus ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1251
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1252
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2004 Tiedoston koko: 78 kb
1231
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
1232
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
1233
Laki tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1234
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
1235
Laki ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
1236
Laki ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta
1237
Laki opintotukilain 38 §:n muuttamisesta
1238
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1239
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1240
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1241
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1242
Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2004 Tiedoston koko: 158 kb
1228
Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta
1229
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1230
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2004 Tiedoston koko: 235 kb
1224
Sairausvakuutuslaki
1225
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1226
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1227
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2004 Tiedoston koko: 84 kb
1215
Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1216
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1217
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1218
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1219
Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
1220
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1221
Laki lapsiasiavaltuutetusta
1222
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1223
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2004 Tiedoston koko: 211 kb
1210
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1211
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1212
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1213
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1214
Verohallituksen päätös vuonna 2005 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2004 Tiedoston koko: 140 kb
1205
Laki Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1206
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
1207
Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1208
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1209
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2004 Tiedoston koko: 86 kb
1195
Laki rikoslain 6 ja 7 luvun muuttamisesta
1196
Laki nuorisorangaistuksesta
1197
Laki rikosvahinkolain 8 §:n muuttamisesta
1198
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1199
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta
1200
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen 52 b §:n muuttamisesta
1201
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1202
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1203
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1204
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2004 Tiedoston koko: 139 kb
1187
Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1188
Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta
1189
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta
1190
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
1191
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
1192
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1193
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
1194
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2004 Tiedoston koko: 84 kb
1176
Laki kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1177
Tasavallan presidentin asetus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1178
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1179
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1180
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1181
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1182
Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain voimaantulosta
1183
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1184
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1185
Valtioneuvoston asetus omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1186
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2005
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2004 Tiedoston koko: 112 kb
1171
Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1172
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
1173
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
1174
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
1175
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.