Sähköinen säädöskokoelma: 2004

Vihko 213 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 227 kb
1436
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2005
1437
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 212 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 580 kb
1427
Laki perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1428
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
1429
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta
1430
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
1431
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta
1432
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1433
Valtioneuvoston asetus Tunisian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
1434
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1435
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
Vihko 211 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 83 kb
1416
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1417
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1418
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1419
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1420
Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1421
Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1422
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1423
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1424
Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1425
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
1426
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 210 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 146 kb
1414
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1415
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 182 kb
1412
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
1413
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 116 kb
1406
Laki öljysuojarahastosta
1407
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
1408
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1409
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta
1410
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1411
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 125 kb
1400
Laki ilmailulain muuttamisesta
1401
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1402
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä
1403
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1404
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1405
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 156 kb
1397
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2005-2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1398
Valtioneuvoston asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1399
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 179 kb
1385
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1386
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1387
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1388
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 13 ja 37 §:n muuttamisesta
1389
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1390
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 26 ja 30 §:n muuttamisesta
1391
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1392
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
1393
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1394
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1395
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
1396
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 154 kb
1378
Laki Metsähallituksesta
1379
Laki kolttalain 55 §:n muuttamisesta
1380
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
1381
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1382
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1383
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1384
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 149 kb
1373
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
1374
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä
1375
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1376
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä
1377
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 239 kb
1370
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1371
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa
1372
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 111 kb
1358
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1359
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1360
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1361
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1362
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1363
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1364
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta
1365
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1366
Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta
1367
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1368
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1369
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 87 kb
1350
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1351
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1352
Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1353
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1354
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1355
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1356
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1357
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 337 kb
1345
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta
1346
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
1347
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
1348
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
1349
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 157 kb
1339
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä
1340
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1341
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1342
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1343
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 2 luvun 4 §:n mukaisista perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi
1344
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 85 kb
1335
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta
1336
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista
1337
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta
1338
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 90 kb
1328
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
1329
Laki polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1330
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1331
Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta
1332
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1333
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1334
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 179 kb
1319
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1320
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1321
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1322
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1323
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1324
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1325
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1326
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1327
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 285 kb
1304
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
1305
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1306
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1307
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1308
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1309
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 ja 16 §:n muuttamisesta
1310
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1311
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
1312
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1313
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
1314
Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1315
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
1316
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1317
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen muuttamisesta
1318
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.