Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.3.2003 Tiedoston koko: 97 kb
195
Laki Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
196
Laki Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
197
Laki Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
198
Rautatielaki
199
Laki Ratahallintokeskuksesta
200
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
201
Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta
202
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
203
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.2003 Tiedoston koko: 39 kb
192
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
193
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
194
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajan erityistuesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.3.2003 Tiedoston koko: 68 kb
185
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
186
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
187
Laki kuntoutusrahalain 5 ja 14 §:n muuttamisesta
188
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
189
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
190
Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta
191
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2003 Tiedoston koko: 68 kb
175
Laki valtioneuvostosta
176
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
177
Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta
178
Laki hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
179
Laki tullilain muuttamisesta
180
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
181
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
182
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä
183
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2002
184
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 kiinteistöveron eräpäivistä
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.3.2003 Tiedoston koko: 67 kb
169
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
170
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
171
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003
172
Valtioneuvoston asetus asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
173
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
174
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2003 haussa
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2003 Tiedoston koko: 58 kb
162
Laki Egyptin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
163
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä
164
Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
165
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta
166
Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
167
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta
168
Sisäasiainministeriön asetus viranomaisradioverkon maksullisista suoritteista
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.2.2003 Tiedoston koko: 146 kb
154
Laki kalastuslain muuttamisesta
155
Laki sosiaalihuoltolain 6 ja 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
156
Laki lasten päivähoidosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
157
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
158
Valtioneuvoston asetus Lounais-Suomen vankilan perustamisesta sekä Turun vankilan ja Turun tutkintavankilan lakkauttamisesta
159
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
160
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä (Saamenkielinen käännös)
161
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2003 Tiedoston koko: 76 kb
142
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
143
Laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
144
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
145
Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
146
Valtioneuvoston asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
147
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
148
Valtioneuvoston asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
149
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
150
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista
151
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
152
Valtioneuvoston asetus luotsausasetuksen 7 §:n muuttamisesta
153
Valtiovarainministeriön asetus Anders Chydeniuksen juhlarahasta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2003 Tiedoston koko: 63 kb
132
Vakuutusoikeuslaki
133
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
134
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n muuttamisesta
135
Laki kansaneläkelain 73 §:n muuttamisesta
136
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
137
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
138
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
139
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
140
Laki tapaturmavakuutuslain 43 §:n muuttamisesta
141
Laki vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.2.2003 Tiedoston koko: 113 kb
126
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
127
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
128
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
129
Laki aravalain 15 b §:n muuttamisesta
130
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
131
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.2.2003 Tiedoston koko: 228 kb
118
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
119
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
120
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
121
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
122
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
123
Valtioneuvoston asetus Leivonmäen kansallispuistosta
124
Valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta
125
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.2.2003 Tiedoston koko: 77 kb
114
Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta
115
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
116
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
117
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.2.2003 Tiedoston koko: 75 kb
109
Yhteismetsälaki
110
Laki yhteisaluelain 16 §:n muuttamisesta
111
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
112
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
113
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.2003 Tiedoston koko: 57 kb
98
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
99
Tasavallan presidentin asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
100
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
101
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
102
Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
103
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaansaattamisesta
104
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
105
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 22 §:n muuttamisesta
106
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 44 §:n muuttamisesta
107
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 26 §:n muuttamisesta
108
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2003 Tiedoston koko: 186 kb
95
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
96
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
97
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.2.2003 Tiedoston koko: 45 kb
89
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
90
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
91
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
92
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa
93
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
94
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2003 Tiedoston koko: 144 kb
80
Laki lääkelain muuttamisesta
81
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
82
Laki maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
83
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
84
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
85
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta
86
Tasavallan presidentin asetus El Salvadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
87
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
88
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.2.2003 Tiedoston koko: 103 kb
69
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
70
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
71
Laki rahoitustarkastuslain 15 b ja 20 §:n muuttamisesta
72
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
73
Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n muuttamisesta
74
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
75
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
76
Laki säästöpankkilain 68 §:n muuttamisesta
77
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
78
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
79
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 48 §:n muuttamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.2003 Tiedoston koko: 71 kb
61
Laki rikoslain muuttamisesta
62
Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
63
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
64
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta
65
Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta
66
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
67
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
68
Valtioneuvoston asetus syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2003 Tiedoston koko: 146 kb
54
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
55
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2003
56
Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
57
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
58
Valtioneuvoston asetus vuokra- ja asumisoikeustalojen talouden tervehdyttämisavustuksista
59
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
60
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.