Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.2003 Tiedoston koko: 86 kb
696
Laki valmiuslain muuttamisesta
697
Laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille
698
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta
699
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä voimakeinojen käyttämisessä ja kulkuneuvon pysäyttämisessä
700
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2003 Tiedoston koko: 166 kb
693
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
694
Valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
695
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.7.2003 Tiedoston koko: 236 kb
679
Laki ulosottolain muuttamisesta
680
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
681
Valtioneuvoston asetus eräiden ulosottoasetuksen säännösten kumoamisesta
682
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
683
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
684
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
685
Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta
686
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta
687
Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta
688
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta
689
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta
690
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
691
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta
692
Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.7.2003 Tiedoston koko: 61 kb
674
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:n muuttamisesta
675
Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta
676
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Ilmajoen ja Peräseinäjoen kuntien välillä
677
Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
678
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.7.2003 Tiedoston koko: 167 kb
669
Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
670
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
671
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2002/2003
672
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
673
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.2003 Tiedoston koko: 198 kb
661
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
662
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 21 ja 33 §:n muuttamisesta
663
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
664
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
665
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä
666
Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
667
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
668
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2003 Tiedoston koko: 89 kb
657
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
658
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
659
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
660
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2003 Tiedoston koko: 139 kb
653
Laki asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta
654
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
655
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
656
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2003 Tiedoston koko: 156 kb
645
Laki esitutkintalain muuttamisesta
646
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
647
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta
648
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
649
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
650
Laki rikoslain 10 luvun 9 §:n muuttamisesta
651
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
652
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä sekä lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2003 Tiedoston koko: 233 kb
634
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
635
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
636
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
637
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
638
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
639
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
640
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
641
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
642
Laki kuntoutusrahalain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
643
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 27 §:n muuttamisesta
644
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2003 Tiedoston koko: 135 kb
626
Laki kirkkolain muuttamisesta
627
Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta
628
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
629
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
630
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
631
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
632
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
633
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2003 Tiedoston koko: 160 kb
612
Järjestyslaki
613
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n ja 17 luvun 13 §:n muuttamisesta
614
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
615
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
616
Laki alkoholilain 58 §:n muuttamisesta
617
Laki teräaselain kumoamisesta
618
Laki kuntalain 7 §:n kumoamisesta
619
Laki kuntajakolain 31 §:n muuttamisesta
620
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 23 §:n 1 momentin ja 24 §:n kumoamisesta
621
Laki tieliikennelain muuttamisesta
622
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
623
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
624
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
625
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2003 Tiedoston koko: 142 kb
605
Rataverolaki
606
Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta
607
Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
608
Verohallituksen päätös palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta
609
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
610
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
611
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2003 Tiedoston koko: 217 kb
587
Laki Rahoitustarkastuksesta
588
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
589
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
590
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
591
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
592
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
593
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
594
Laki kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta
595
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
596
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
597
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
598
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
599
Laki sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta
600
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
601
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
602
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta
603
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
604
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2003 Tiedoston koko: 142 kb
581
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
582
Laki työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta
583
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
584
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
585
Puolustusministeriön työjärjestys
586
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2003 Tiedoston koko: 272 kb
576
Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta
577
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
578
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta
579
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
580
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2003 Tiedoston koko: 251 kb
575
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2003 Tiedoston koko: 279 kb
574
Vuoden 2003 lisätalousarvio
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2003 Tiedoston koko: 268 kb
570
Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen kumoamisesta
571
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä
572
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
573
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2003 Tiedoston koko: 191 kb
559
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
560
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta
561
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta
562
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
563
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin ja 8 §:n kumoamisesta
564
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
565
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin välillä
566
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Muonion kuntien välillä
567
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
568
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
569
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.