Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.9.2003 Tiedoston koko: 72 kb
814
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta
815
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
816
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
817
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
818
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
819
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 EU:n siementuotannon tuen ja vuoden 2003 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
820
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.2003 Tiedoston koko: 82 kb
804
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
805
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta
806
Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta
807
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista
808
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
809
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
810
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston tietohallinnon johtoryhmästä
811
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
812
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
813
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 31 §:n muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.9.2003 Tiedoston koko: 114 kb
800
Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta
801
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta
802
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2002 verotuksen päättymisestä
803
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista annetun Verohallituksen päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.9.2003 Tiedoston koko: 125 kb
797
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
798
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
799
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien hyväksymisestä ja rahastotuen hakemisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.9.2003 Tiedoston koko: 323 kb
792
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
793
Ympäristöministeriön asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta
794
Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta
795
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
796
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinperäisen aineksen keruusta jätevedestä siirtymäkaudella
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2003 Tiedoston koko: 307 kb
786
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta
787
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
788
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
789
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
790
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 1995-1999 luonnonhaittakorvauksen sekä ohjelmakauden 2000-2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2003
791
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2003
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2003 Tiedoston koko: 232 kb
782
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
783
Valtioneuvoston asetus alailmakehän otsonista
784
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
785
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2003 Tiedoston koko: 193 kb
779
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
780
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
781
Valtiovarainministeriön asetus Mannerheim ja Pietari 2003 -juhlarahasta
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.9.2003 Tiedoston koko: 233 kb
774
Laki tullilain muuttamisesta
775
Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
776
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta
777
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
778
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.8.2003 Tiedoston koko: 131 kb
770
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta
771
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta
772
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
773
Verohallituksen päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.2003 Tiedoston koko: 201 kb
767
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
768
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
769
Sisäasiainministeriön työjärjestys
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2003 Tiedoston koko: 169 kb
761
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
762
Laki hätäkeskuslain muuttamisesta
763
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
764
Laki ampuma-aselain 113 §:n 3 momentin kumoamisesta
765
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
766
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.2003 Tiedoston koko: 123 kb
756
Tasavallan presidentin asetus valtionhallinnon tietohallinnosta annetun asetuksen kumoamisesta
757
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
758
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
759
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
760
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.8.2003 Tiedoston koko: 182 kb
748
Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta
749
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän federaation välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
750
Valtioneuvoston asetus teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
751
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
752
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
753
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
754
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
755
Verohallituksen päätös vuoden 2003 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.8.2003 Tiedoston koko: 168 kb
728
Laki velan vanhentumisesta
729
Laki julkisesta haasteesta
730
Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta
731
Laki avioliittolain muuttamisesta
732
Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta
733
Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta
734
Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta
735
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta
736
Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta
737
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta
738
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
739
Laki maanvuokralain muuttamisesta
740
Laki osakeyhtiölain 12 ja 13 luvun muuttamisesta
741
Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta
742
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta
743
Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta
744
Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta
745
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta
746
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta
747
Laki osuuskuntalain 8 luvun 6 §:n ja 19 luvun 10 §:n muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.2003 Tiedoston koko: 358 kb
726
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
727
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.8.2003 Tiedoston koko: 142 kb
714
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
715
Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta
716
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta
717
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
718
Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
719
Laki aravalain muuttamisesta
720
Laki aravarajoituslain 23 §:n muuttamisesta
721
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
722
Tasavallan presidentin asetus Malawin kanssa yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
723
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
724
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
725
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.8.2003 Tiedoston koko: 103 kb
712
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
713
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.2003 Tiedoston koko: 130 kb
708
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
709
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
710
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
711
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.7.2003 Tiedoston koko: 103 kb
701
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
702
Laki kasvinterveyden suojelemisesta
703
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
704
Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta
705
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
706
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta
707
Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.