Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2003 Tiedoston koko: 96 kb
933
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
934
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
935
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
936
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2003 Tiedoston koko: 211 kb
932
Vuoden 2003 toinen lisätalousarvio
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.2003 Tiedoston koko: 88 kb
921
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
922
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
923
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta
924
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
925
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta
926
Laki työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta
927
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
928
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
929
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
930
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta
931
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.2003 Tiedoston koko: 324 kb
913
Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
914
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
915
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004
916
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
917
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
918
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
919
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
920
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2003 Tiedoston koko: 56 kb
907
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
908
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
909
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
910
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2002/2003
911
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen lfa-lisän ja lisätuen maksatuksesta
912
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.11.2003 Tiedoston koko: 63 kb
903
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2003
904
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
905
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista
906
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.11.2003 Tiedoston koko: 60 kb
900
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen 96 §:n muuttamisesta
901
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
902
Verohallituksen päätös yrityksen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.11.2003 Tiedoston koko: 89 kb
897
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta
898
Ympäristöministeriön työjärjestys
899
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2003 Tiedoston koko: 78 kb
892
Valtioneuvoston asetus vaalilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
893
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
894
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
895
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
896
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2003 Tiedoston koko: 183 kb
890
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
891
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2003 Tiedoston koko: 784 kb
880
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
881
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
882
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Evijärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
883
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Töysän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
884
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Someron kaupunkiin ja Tammelan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
885
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
886
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nakkilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
887
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Punkalaitumen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
888
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kiikoisten kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
889
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Euran kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.2003 Tiedoston koko: 165 kb
867
Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta
868
Laki vaalilain muuttamisesta
869
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
870
Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
871
Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta
872
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Paiden bioenergiaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
873
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
874
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
875
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta
876
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
877
Valtioneuvoston asetus tietokantojen erityissuojan soveltamisesta Mansaaresta peräisin oleviin suojan kohteisiin
878
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
879
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2003 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.10.2003 Tiedoston koko: 74 kb
863
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
864
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
865
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
866
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.10.2003 Tiedoston koko: 88 kb
858
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
859
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
860
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
861
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
862
Opetusministeriön päätös Finlands svenska pingstsamfund (FSP) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2003 Tiedoston koko: 71 kb
849
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
850
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen avusta keuhkosairausohjelmalle Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
851
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
852
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
853
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
854
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
855
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
856
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
857
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa satovuonna 2003/2004
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.10.2003 Tiedoston koko: 54 kb
847
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
848
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.10.2003 Tiedoston koko: 47 kb
844
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
845
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta
846
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien vuoden 2003 sopimusten maksatuksesta vuonna 2003
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2003 Tiedoston koko: 113 kb
841
Laki rikoslain muuttamisesta
842
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2002 ennakonpalautusten maksamisesta
843
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2003 Tiedoston koko: 130 kb
832
Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
833
Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun muuttamisesta
834
Tasavallan presidentin asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
835
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
836
Tasavallan presidentin asetus Itä-Niilin teknisen aluetoimiston kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
837
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2004
838
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta
839
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
840
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 EU:n siementuotannon tuen ja vuoden 2003 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.2003 Tiedoston koko: 231 kb
821
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 32 a §:n muuttamisesta
822
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen 3 §:n muuttamisesta
823
Valtioneuvoston asetus kuntoutusasiain neuvottelukunnasta
824
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta
825
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
826
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
827
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
828
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003
829
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 1 liitteen muuttamisesta
830
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
831
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.