Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2003 Tiedoston koko: 363 kb
1077
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1078
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1079
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2003 Tiedoston koko: 88 kb
1065
Laki tuloverolain muuttamisesta
1066
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1067
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1068
Laki perintö- ja lahjaverolain 59 §:n muuttamisesta
1069
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1070
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1071
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1072
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1073
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1074
Laki autoverolain muuttamisesta
1075
Laki veronkantolain muuttamisesta
1076
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2003 Tiedoston koko: 180 kb
1061
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1062
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta
1063
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2004
1064
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2003 Tiedoston koko: 81 kb
1053
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1054
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
1055
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1056
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1057
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1058
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta lisätuesta
1059
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1060
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden mukaisen lannoituksen hallinnollisesta valvonnasta
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2003 Tiedoston koko: 90 kb
1047
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta
1048
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
1049
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1050
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2004 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1051
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1052
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2003 Tiedoston koko: 86 kb
1037
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1038
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1039
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1040
Eduskunnan päätös suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa
1041
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1042
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
1043
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1044
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1045
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1046
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2003 Tiedoston koko: 190 kb
1025
Laki uhkasakkolain 22 §:n muuttamisesta
1026
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1027
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1028
Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1029
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1030
Laki vesilain 16 luvun 8 §:n muuttamisesta
1031
Laki yrityskiinnityslain 26 ja 36 §:n muuttamisesta
1032
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 ja 84 §:n muuttamisesta
1033
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1034
Laki kuntalain 52 ja 71 §:n muuttamisesta
1035
Valtioneuvoston asetus työsuojelupiireistä
1036
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2003 Tiedoston koko: 446 kb
1024
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2003 Tiedoston koko: 96 kb
1015
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1016
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1017
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1018
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1019
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista
1020
Valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskuskirjastoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1021
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1022
Valtiovarainministeriön asetus rahataiteen juhlarahasta
1023
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2003 Tiedoston koko: 183 kb
1003
Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
1004
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1005
Vuoden 2004 veroasteikkolaki
1006
Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta
1007
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
1008
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1009
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta
1010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1012
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetun työministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2003 Tiedoston koko: 85 kb
997
Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista
998
Valtioneuvoston asetus poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta
999
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1000
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
1001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneturvan julkisiin hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1002
Verohallituksen päätös vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2003 Tiedoston koko: 72 kb
991
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
992
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
993
Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta
994
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
995
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
996
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2003 Tiedoston koko: 88 kb
990
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2004
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.2003 Tiedoston koko: 316 kb
984
Laki Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
985
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
986
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
987
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
988
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2004
989
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnan tuesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.2003 Tiedoston koko: 90 kb
979
Valtioneuvoston asetus Varustamoliikelaitoksesta
980
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksesta
981
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
982
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
983
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2004 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2004
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2003 Tiedoston koko: 85 kb
970
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
971
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
972
Tasavallan presidentin asetus liikenneturvallisuusalan ansiomitalista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
973
Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta
974
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2001 ja 2002 suoritettavista korvauksista
975
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin voimaantulosta
976
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
977
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
978
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2003 Tiedoston koko: 57 kb
965
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
966
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
967
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
968
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
969
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2003 Tiedoston koko: 72 kb
956
Laki Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
957
Laki Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
958
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
959
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta
960
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
961
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
962
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
963
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
964
Verohallituksen päätös vuonna 2004 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2003 Tiedoston koko: 83 kb
944
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
945
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta
946
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
947
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
948
Laki Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
949
Laki Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
950
Laki Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
951
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Laosin Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen välillä kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
952
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
953
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
954
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
955
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2003/2004 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2003 Tiedoston koko: 89 kb
937
Laki Varustamoliikelaitoksesta
938
Laki Luotsausliikelaitoksesta
939
Laki Merenkulkulaitoksesta
940
Luotsauslaki
941
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta
942
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
943
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.