Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2003 Tiedoston koko: 72 kb
52
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
53
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2003 Tiedoston koko: 979 kb (HUOM: suuri koko!)
45
Laki Leivonmäen kansallispuistosta
46
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
47
Tasavallan presidentin asetus merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
48
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
49
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
50
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
51
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2003 Tiedoston koko: 67 kb
32
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta
33
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta
34
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
35
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
36
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
37
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
38
Laki opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
39
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
40
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
41
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
42
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
43
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
44
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2003 Tiedoston koko: 65 kb
23
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
24
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
25
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
26
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
27
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
28
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
29
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
30
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 16 ja 17 §:n muuttamisesta
31
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2003 Tiedoston koko: 74 kb
17
Laki rikoslain muuttamisesta
18
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
19
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta
20
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista
21
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista
22
Valtioneuvoston asetus vuoden 2002 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2003 Tiedoston koko: 73 kb
13
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
14
Laki sähköisistä allekirjoituksista
15
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
16
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2003 maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.1.2003 Tiedoston koko: 190 kb
6
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
7
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
8
Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
9
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
10
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
11
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
12
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2003 Tiedoston koko: 38 kb
4
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2003
5
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.1.2003 Tiedoston koko: 48 kb
1
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2003 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
2
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista
3
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.