Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 76 kb
1392
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 65 §:n muuttamisesta
1393
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1394
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 70 kb
1385
Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä
1386
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1387
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1388
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1389
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetun valtioneuvoston asetukseen 8 §:n muuttamisesta
1390
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1391
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 215 kb
1380
Tasavallan presidentin asetus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1381
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1382
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
1383
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1384
Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 91 kb
1371
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1372
Laki rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1373
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1374
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
1375
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1376
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
1377
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1378
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1379
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tartuntatautien ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen kumoamisesta
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 83 kb
1358
Laki lastensuojelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta
1359
Laki potilasvahinkolain 11 b §:n muuttamisesta
1360
Laki sosiaalihuoltolain 45 §:n muuttamisesta
1361
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
1362
Laki päihdehuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1363
Laki mielenterveyslain 23 §:n muuttamisesta
1364
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1365
Laki työttömyyskassalain 2 a §:n muuttamisesta
1366
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1367
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
1368
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
1369
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta
1370
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 85 kb
1351
Laki sosiaalisista yrityksistä
1352
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 ja 11 §:n muuttamisesta
1353
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
1354
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1355
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1356
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 16 §:n muuttamisesta
1357
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 213 kb
1344
Laki eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
1345
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
1346
Laki elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1347
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatiosta sekä niiden liitoista
1348
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1349
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
1350
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 113 kb
1331
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä
1332
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1333
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1334
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1335
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1336
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1337
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1338
Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1339
Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1340
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1341
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1342
Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1343
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 107 kb
1309
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1310
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1311
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1312
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1313
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1314
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta
1315
Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta
1316
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
1317
Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta
1318
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
1319
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1320
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1321
Laki asumistukilain 20 ja 22 a §:n muuttamisesta
1322
Laki opintotukilain muuttamisesta
1323
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1324
Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta
1325
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1326
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta
1327
Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta
1328
Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta
1329
Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta
1330
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 240 kb
1306
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1307
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1308
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 443 kb
1297
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1298
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1299
Laki tullilain muuttamisesta
1300
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
1301
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1302
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1303
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1304
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1305
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 136 kb
1286
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
1287
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1288
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
1289
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1290
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta
1291
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1292
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
1293
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1294
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 liikenneturvallisuusmaksusta
1295
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1296
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 149 kb
1280
Laki polttoainemaksusta
1281
Ajoneuvoverolaki
1282
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1283
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
1284
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä
1285
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 111 kb
1274
Laki kirkkolain muuttamisesta
1275
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1276
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1277
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1278
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1279
Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2003 Tiedoston koko: 89 kb
1270
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1271
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1272
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
1273
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2003 Tiedoston koko: 81 kb
1259
Laki Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1260
Laki Tsekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1261
Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1262
Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1263
Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1264
Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1265
Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1266
Laki Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1267
Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1268
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1269
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2004
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2003 Tiedoston koko: 196 kb
1250
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1251
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1252
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1253
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1254
Työministeriön työjärjestys
1255
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1256
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1257
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1258
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 167 kb
1247
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1248
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1249
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 90 kb
1243
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1244
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1245
Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä
1246
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 161 kb
1239
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1240
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1241
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1242
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.