Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2002 Tiedoston koko: 70 kb
137
Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta
138
Valtioneuvoston asetus Vantaan vankilan perustamisesta ja Helsingin tutkintavankilan lakkauttamisesta
139
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
140
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
141
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta
142
Valtioneuvoston asetus kilpailunrikkomismaksun täytäntöönpanosta
143
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
144
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta
145
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
146
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.2.2002 Tiedoston koko: 70 kb
130
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
131
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisasetuksen liitteen 1 muuttamisesta
132
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
133
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
134
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2002
135
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
136
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.2.2002 Tiedoston koko: 91 kb
129
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.2.2002 Tiedoston koko: 132 kb
121
Valtioneuvoston asetus eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta
122
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista
123
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
124
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta
125
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta
126
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
127
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
128
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.2.2002 Tiedoston koko: 86 kb
116
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
117
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
118
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
119
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön välillä informaatio- ja kommunikaatioteknologian alan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
120
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.2.2002 Tiedoston koko: 188 kb
112
Laki työaikalain 37 a ja 42 §:n muuttamisesta
113
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2002
114
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
115
Puolustusministeriön työjärjestys
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.2002 Tiedoston koko: 58 kb
106
Laki poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta
107
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
108
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
109
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
110
Valtioneuvoston asetus sosiaalityön neuvottelukunnasta
111
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.2.2002 Tiedoston koko: 59 kb
101
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
102
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
103
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
104
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
105
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedonanto kesäajasta vuonna 2002
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.2.2002 Tiedoston koko: 92 kb
92
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
93
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
94
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 68 §:n muuttamisesta
95
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta
96
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
97
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2002 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
98
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
99
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
100
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2002 Tiedoston koko: 146 kb
88
Valtioneuvoston asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
89
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä
90
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen muuttamisesta
91
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2002 Tiedoston koko: 140 kb
80
Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
81
Laki kuntalain muuttamisesta
82
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
83
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
84
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
85
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2002\M2005 myönnettävistä valtionavustuksista
86
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
87
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.2.2002 Tiedoston koko: 289 kb
68
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
69
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta
70
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
71
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
72
Laki kuntoutusrahalain 5 a §:n muuttamisesta
73
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 §:n muuttamisesta
74
Laki työllisyyslain 16 §:n muuttamisesta
75
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
76
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
77
Puolustusministeriön asetus koulutuskustannuksien korvaamisesta
78
Puolustusministeriön asetus aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen tukemisesta
79
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2002 Tiedoston koko: 60 kb
61
Tasavallan presidentin asetus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
62
Tasavallan presidentin asetus räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
63
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus merkkiaineen lisäämisestä muovailtaviin räjähteisiin
64
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
65
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta
66
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta sekä yleisten teiden näkemäalueita koskevan ohjeen hyväksymisestä
67
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2002 Tiedoston koko: 76 kb
54
Laki Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
55
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
56
Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista
57
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta
58
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
59
Puolustusministeriön asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
60
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2002 Tiedoston koko: 129 kb
44
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
45
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
46
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
47
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
48
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
49
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
50
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta
51
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
52
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta
53
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2002 Tiedoston koko: 71 kb
33
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
34
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
35
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
36
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
37
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
38
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
39
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
40
Valtioneuvoston asetus lentoyhtiöiden väliaikaisista valtiontakuista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
41
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
42
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
43
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2002 Tiedoston koko: 255 kb
29
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
30
Valtioneuvoston asetus vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
31
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
32
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2002 Tiedoston koko: 431 kb
22
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
23
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta
24
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
25
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
26
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
27
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista
28
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.1.2002 Tiedoston koko: 54 kb
17
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2002 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
18
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2002 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
19
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
20
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista
21
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen voimaantulosta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2002 Tiedoston koko: 196 kb
10
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävästä valtionavustuksesta
11
Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
12
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta
13
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
14
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen 9 §:n muuttamisesta
15
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
16
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai erityispassin omaavan Perun kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.