Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2002 Tiedoston koko: 59 kb
274
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 761
275
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta 768
276
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 770
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2002 Tiedoston koko: 108 kb
257
Oikeusapulaki
258
Laki valtion oikeusaputoimistoista
259
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 ja 15 luvun muuttamisesta
260
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta
261
Laki esitutkintalain 45 §:n muuttamisesta
262
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta
263
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
264
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
265
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta
266
Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta
267
Laki rikosvahinkolain 24 §:n muuttamisesta
268
Laki mielenterveyslain 27 §:n muuttamisesta
269
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
270
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta
271
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta
272
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
273
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.4.2002 Tiedoston koko: 91 kb
247
Laki vaalilain muuttamisesta
248
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
249
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
250
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
251
Laki eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta
252
Tasavallan presidentin asetus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
253
Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista
254
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
255
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2002
256
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2001 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen sekä vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan maksatuksesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.2002 Tiedoston koko: 122 kb
241
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
242
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
243
Laki kolttalain 68 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
244
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista
245
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
246
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiementen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2002 Tiedoston koko: 148 kb
232
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
233
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
234
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
235
Valtioneuvoston asetus reserviläispalkasta
236
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 37 §:n muuttamisesta
237
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa
238
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääriä kaloissa ja eräissä kalastustuotteissa koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
239
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
240
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.4.2002 Tiedoston koko: 133 kb
224
Laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
225
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
226
Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta
227
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
228
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
229
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
230
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
231
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2002 Tiedoston koko: 241 kb
218
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
219
Valtioneuvoston asetus rakennussementeistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
220
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
221
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
222
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
223
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 19 ja 24 §:n muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.3.2002 Tiedoston koko: 111 kb
209
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö
210
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta
211
Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista
212
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
213
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
214
Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi
215
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
216
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
217
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.2002 Tiedoston koko: 55 kb
204
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
205
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
206
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n 12 kohdan kumoamisesta
207
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
208
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2002 Tiedoston koko: 74 kb
197
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
198
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
199
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
200
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
201
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2002
202
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta, eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta ja eräiden muiden tukien hakemisesta ja pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2002
203
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.3.2002 Tiedoston koko: 120 kb
193
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta
194
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
195
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
196
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.3.2002 Tiedoston koko: 188 kb
190
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
191
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
192
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 uuhipalkkion loppuosan ja vuonna 2001 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2001 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.3.2002 Tiedoston koko: 630 kb
185
Laki hukkakauran torjunnasta
186
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
187
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 21 §:n muuttamisesta
188
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
189
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.2002 Tiedoston koko: 75 kb
177
Laki turvallisuusselvityksistä
178
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
179
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
180
Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
181
Laki ulosottolain 3 luvun 34 g §:n muuttamisesta
182
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
183
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
184
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.3.2002 Tiedoston koko: 52 kb
173
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
174
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista
175
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002
176
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2002
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.3.2002 Tiedoston koko: 261 kb
168
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
169
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
170
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
171
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön
172
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2002 Tiedoston koko: 77 kb
165
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
166
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista
167
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2002 Tiedoston koko: 137 kb
156
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
157
Työministeriön asetus säilöön otetulle ulkomaalaiselle annettavasta käyttörahasta sekä rajoitus- ja tarkastustoimenpiteiden kirjaamisesta
158
Työministeriön asetus vastaanottokeskusten ryhmäkotienhenkilöstöstä ja turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien toimeentulotuen jakamisesta rahamääräiseen osaan ja hyödykkeinä annettavaan osaan
159
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2001
160
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2002 kiinteistöveron eräpäivistä
161
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
162
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
163
Sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista
164
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2002 Tiedoston koko: 75 kb
155
Työministeriön työjärjestys
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2002 Tiedoston koko: 128 kb
147
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
148
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
149
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
150
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
151
Laki merimieseläkelain 11 §:n muuttamisesta
152
Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen ja toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
153
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
154
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.