Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2002 Tiedoston koko: 80 kb
527
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
528
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
529
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
530
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin IBC- ja IGC-koodeihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
531
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
532
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien IBC- ja BCH-koodien muutosten voimaansaattamisesta
533
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien IBC- ja BCH-koodien muutosten voimaansaattamisesta
534
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
535
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
536
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
537
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2002 Tiedoston koko: 130 kb
522
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
523
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kokemäen ja Huittisten kaupunkien välillä
524
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
525
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
526
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2002 Tiedoston koko: 72 kb
513
Laki Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
514
Laki Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
515
Laki rikoslain muuttamisesta
516
Laki metsästyslain muuttamisesta
517
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
518
Laki kalastuslain muuttamisesta
519
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
520
Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta
521
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin välillä
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2002 Tiedoston koko: 77 kb
504
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
505
Laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
506
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
507
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
508
Tasavallan presidentin asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
509
Tasavallan presidentin asetus terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
510
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
511
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 46 ja 48 §:n muuttamisesta
512
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2002 Tiedoston koko: 79 kb
496
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
497
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
498
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
499
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
500
Laki merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
501
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön voimaansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
502
Valtioneuvoston asetus maakaasuasetuksen 10 §:n 1 momentin kumoamisesta
503
Valtioneuvoston asetus liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2002 Tiedoston koko: 75 kb
486
Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
487
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
488
Laki Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
489
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
490
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
491
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
492
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
493
Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta
494
Tasavallan presidentin asetus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
495
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen voimaansaattamisesta
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2002 Tiedoston koko: 79 kb
482
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
483
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
484
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
485
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2002 Tiedoston koko: 66 kb
478
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta
479
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteiden 1\M5 ja 9 muuttamisesta
480
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
481
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2002 Tiedoston koko: 77 kb
472
Laki Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
473
Laki Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
474
Laki Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
475
Laki Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
476
Tonnistoverolaki
477
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.6.2002 Tiedoston koko: 62 kb
465
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta
466
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
467
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
468
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
469
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida -verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä
470
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 1999 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle sekä vuodelta 2001 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle
471
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2002 Tiedoston koko: 75 kb
458
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
459
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
460
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
461
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
462
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
463
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
464
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2002 Tiedoston koko: 63 kb
452
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
453
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
454
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
455
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
456
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
457
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2002 Tiedoston koko: 118 kb
441
Laki liikennevahinkolautakunnasta
442
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
443
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
444
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
445
Valtioneuvoston asetus hyljevahinkojen korvaamisesta
446
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
447
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
448
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
449
Valtioneuvoston asetus saaristokuljetusten tukemisesta
450
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta
451
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2002 Tiedoston koko: 75 kb
435
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
436
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
437
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
438
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
439
Oikeusministeriön työjärjestys
440
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2002 Tiedoston koko: 44 kb
428
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
429
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
430
Tasavallan presidentin asetus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
431
Tasavallan presidentin asetus asianajajista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
432
Tasavallan presidentin asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
433
Tasavallan presidentin asetus tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
434
Tasavallan presidentin asetus opintotukilain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2002 Tiedoston koko: 74 kb
422
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa
423
Laki tieliikennelain muuttamisesta
424
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
425
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
426
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metsämarjojen ja -sienten varastointituesta
427
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2002 Tiedoston koko: 174 kb
400
Laki rikoslain muuttamisesta
401
Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
402
Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta
403
Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta
404
Laki kemikaalilain 52 ja 52 a §:n muuttamisesta
405
Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta
406
Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta
407
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
408
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
409
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
410
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
411
Laki lääkelain muuttamisesta
412
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
413
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta
414
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
415
Laki ydinenergialain muuttamisesta
416
Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta
417
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
418
Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta
419
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
420
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
421
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2002 Tiedoston koko: 90 kb
391
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
392
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta
393
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
394
Valtioneuvoston asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
395
Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen 10 §:n muuttamisesta
396
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
397
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
398
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
399
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2002 Tiedoston koko: 73 kb
383
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
384
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
385
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
386
Laki säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
387
Laki painelaitelain muuttamisesta
388
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
389
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
390
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2002 Tiedoston koko: 441 kb
378
Laki metallirahalain 1 §:n muuttamisesta
379
Valtiovarainministeriön asetus Elias Lönnrotin ja kansanrunouden juhlarahasta
380
Valtioneuvoston asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen muuttamisesta
381
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta
382
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.