Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.8.2002 Tiedoston koko: 137 kb
682
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
683
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
684
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
685
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
686
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
687
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
688
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
689
Laki asumistukilain muuttamisesta
690
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
691
Laki opintotukilain muuttamisesta
692
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
693
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
694
Laki lapsilisälain muuttamisesta
695
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
696
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
697
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
698
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
699
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.8.2002 Tiedoston koko: 93 kb
672
Laki sakon täytäntöönpanosta
673
Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta
674
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
675
Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta
676
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
677
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
678
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
679
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
680
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
681
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.2002 Tiedoston koko: 74 kb
662
Laki liikuntalain muuttamisesta
663
Laki nuorisotyölain muuttamisesta
664
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain muuttamisesta
665
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta
666
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
667
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
668
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
669
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
670
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
671
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2002
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.2002 Tiedoston koko: 139 kb
646
Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
647
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
648
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
649
Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
650
Laki maatalousyrittäjien eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
651
Laki luopumiseläkelain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
652
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
653
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
654
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
655
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
656
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
657
Laki valtion perhe-eläkelain 23 §:n muuttamisesta
658
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 b §:n kumoamisesta
659
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
660
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
661
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.8.2002 Tiedoston koko: 60 kb
641
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista
642
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
643
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
644
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
645
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.2002 Tiedoston koko: 139 kb
636
Laki rehulain muuttamisesta
637
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
638
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö
639
Tasavallan presidentin asetus uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta ja uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
640
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.7.2002 Tiedoston koko: 85 kb
630
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
631
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta
632
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
633
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
634
Laki työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta
635
Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.7.2002 Tiedoston koko: 80 kb
622
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
623
Tasavallan presidentin asetus rikoslain 34 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
624
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
625
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
626
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittausasetuksen muuttamisesta
627
Maa- ja metsätalousministeriön asetus virallisten mittaajien toimintapiireistä
628
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 6 §:n muuttamisesta
629
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2002 maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.7.2002 Tiedoston koko: 83 kb
614
Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta
615
Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
616
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
617
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta
618
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
619
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta
620
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta
621
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2002 Tiedoston koko: 73 kb
603
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
604
Laki rikoslain muuttamisesta
605
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
606
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
607
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
608
Laki metsästyslain 70 §:n muuttamisesta
609
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
610
Laki lääkelaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
611
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
612
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
613
Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2002 Tiedoston koko: 77 kb
597
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta
598
Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta
599
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
600
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
601
Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta
602
Alueiden kehittämislaki
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.7.2002 Tiedoston koko: 73 kb
592
Laki ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta
593
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
594
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
595
Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
596
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.7.2002 Tiedoston koko: 356 kb
585
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta
586
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
587
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
588
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
589
Valtiovarainministeriön asetus Helsingin olympialaiset 50 vuotta -juhlarahasta
590
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
591
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.7.2002 Tiedoston koko: 65 kb
581
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä
582
Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta
583
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
584
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 § muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.7.2002 Tiedoston koko: 62 kb
573
Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
574
Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista
575
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
576
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
577
Valtioneuvoston päätös Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Haminan kunnan perustamisesta
578
Valtioneuvoston päätös Pattijoen kunnan ja Raahen kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Raahen kunnan perustamisesta
579
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Viitasaaren kaupungin ja Kannonkosken kunnan välillä
580
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin ja Sievin kuntien välillä
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2002 Tiedoston koko: 71 kb
563
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
564
Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
565
Laki kastroimislain kumoamisesta
566
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
567
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
568
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 167/1994 voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
569
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
570
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
571
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
572
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2002 Tiedoston koko: 75 kb
558
Laki kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
559
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
560
Laki seutuyhteistyökokeilusta
561
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
562
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2002 Tiedoston koko: 130 kb
546
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
547
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
548
Laki liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
549
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
550
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
551
Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta
552
Valtioneuvoston asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
553
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
554
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
555
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 metsänhoitomaksun perusteesta
556
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
557
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2002 Tiedoston koko: 173 kb
541
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 36 ja 216 §:n muuttamisesta
542
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
543
Puolustusministeriön asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
544
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
545
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2002 Tiedoston koko: 214 kb
538
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
539
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä
540
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.