Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2002 Tiedoston koko: 94 kb
979
Laki Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
980
Laki Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
981
Laki Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
982
Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
983
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 2003
984
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
985
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
986
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen ainesosana olevan lihan ilmoittamisesta pakkausmerkinnöissä
987
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
988
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2002 Tiedoston koko: 72 kb
971
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
972
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
973
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
974
Laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
975
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta
976
Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä
977
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
978
Tasavallan presidentin asetus Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2002 Tiedoston koko: 114 kb
961
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
962
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
963
Valtioneuvoston asetus kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunnasta
964
Valtioneuvoston asetus vakuutusyhdistysten toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
965
Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta
966
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n muuttamisesta
967
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
968
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
969
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavarapölkkyjen kappaleittaisten mittausmenetelmien vahvistamisesta
970
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2002 Tiedoston koko: 67 kb
954
Laki tieliikennelain muuttamisesta
955
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
956
Valtioneuvoston asetus korvausedustajien nimeämisestä
957
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista
958
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
959
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kansallisten kotieläintukien maksatuksesta vuonna 2002
960
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.2002 Tiedoston koko: 70 kb
940
Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
941
Laki muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta
942
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta
943
Laki työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta
944
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
945
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
946
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
947
Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain voimaantulosta
948
Valtioneuvoston asetus verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
949
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 ja 20 a §:n muuttamisesta
950
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
951
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
952
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
953
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2002 Tiedoston koko: 61 kb
932
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003
933
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
934
Laki merityöaikalain muuttamisesta
935
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
936
Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta
937
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
938
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
939
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2002 Tiedoston koko: 72 kb
923
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
924
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n muuttamisesta
925
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
926
Laki kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta
927
Laki isyyslain muuttamisesta
928
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
929
Laki avioliittolain muuttamisesta
930
Laki ulosottolain 3 luvun 36 §:n muuttamisesta
931
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.2002 Tiedoston koko: 67 kb
913
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
914
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
915
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
916
Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan Kuningaskunnan kanssa yhteistyöstä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
917
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
918
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
919
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 peltokasvien tuen maksatuksesta
920
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen lfa-lisän ja lisätuen maksatuksesta
921
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa
922
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2002 Tiedoston koko: 66 kb
900
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
901
Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta
902
Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta
903
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
904
Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
905
Laki verohallintolain muuttamisesta
906
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
907
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
908
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
909
Valtioneuvoston asetus Österbo-nimisen kiinteistön siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
910
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
911
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta annetun lain 14 i-14 m §:n voimaantulosta
912
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.11.2002 Tiedoston koko: 65 kb
887
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
888
Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 §:n muuttamisesta
889
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta
890
Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 ja 15 §:n muuttamisesta
891
Laki prokuralain 4 §:n kumoamisesta
892
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
893
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
894
Laki yhdistyslain 35 §:n muuttamisesta
895
Laki säätiölain muuttamisesta
896
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
897
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
898
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
899
Valtioneuvoston päätös maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.11.2002 Tiedoston koko: 70 kb
875
Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta
876
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
877
Laki korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
878
Kauppakamarilaki
879
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
880
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta
881
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
882
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
883
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
884
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
885
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta
886
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2002 Tiedoston koko: 47 kb
871
Valtioneuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
872
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
873
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asioista, joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto
874
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2001/2002
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2002 Tiedoston koko: 94 kb
868
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
869
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
870
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta klassisen sikaruton vastustamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.2002 Tiedoston koko: 320 kb
859
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
860
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2001/2002
861
Valtioneuvoston asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
862
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
863
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutusasetuksen 9 §:n 2\M5 momentin kumoamisesta
864
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta
865
Valtiovarainministeriön asetus 100 euron juhlarahasta
866
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
867
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.10.2002 Tiedoston koko: 47 kb
852
Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
853
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
854
Tasavallan presidentin asetus Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
855
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
856
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
857
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
858
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.10.2002 Tiedoston koko: 130 kb
849
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
850
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
851
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.10.2002 Tiedoston koko: 44 kb
843
Laki perintökaaren 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
844
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
845
Valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
846
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
847
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
848
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohien scrapien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.10.2002 Tiedoston koko: 39 kb
840
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
841
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 ja 23 §:n muuttamisesta
842
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.10.2002 Tiedoston koko: 48 kb
833
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
834
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
835
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
836
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
837
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
838
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
839
Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.10.2002 Tiedoston koko: 81 kb
823
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
824
Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
825
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
826
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2002
827
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
828
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
829
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
830
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen hakemisesta vuonna 2002
831
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
832
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa satovuonna 2002/2003
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.