Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2002 Tiedoston koko: 75 kb
1122
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1123
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1124
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2002 Tiedoston koko: 185 kb
1116
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n muuttamisesta
1117
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1118
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1119
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1120
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1121
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2002 Tiedoston koko: 93 kb
1111
Valtioneuvoston asetus eläinten lääkitsemisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1112
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1113
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1114
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1115
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2002 Tiedoston koko: 83 kb
1104
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
1105
Laki aravalain 13 §:n muuttamisesta
1106
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1107
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2003
1108
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1109
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1110
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2003
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2002 Tiedoston koko: 170 kb
1090
Ajoneuvolaki
1091
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1092
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1093
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1094
Laki rikoslain muuttamisesta
1095
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1096
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1097
Laki autoverolain muuttamisesta
1098
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1099
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1100
Laki ympäristönsuojelulain 13 ja 116 §:n muuttamisesta
1101
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
1102
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta
1103
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2002 Tiedoston koko: 70 kb
1080
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
1081
Laki lääkelain 76 §:n muuttamisesta
1082
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1083
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1084
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1085
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1086
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1087
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
1088
Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen
1089
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2002 Tiedoston koko: 70 kb
1071
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1072
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolain- säädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
1073
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1074
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1075
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1076
Laki työsopimuslain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta
1077
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1078
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1079
Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2002 Tiedoston koko: 69 kb
1066
Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta
1067
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1068
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1069
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1070
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2002 Tiedoston koko: 66 kb
1056
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1057
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1058
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä
1059
Laki työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1060
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1061
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1062
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1063
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta
1064
Valtioneuvoston asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1065
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2002 Tiedoston koko: 240 kb
1051
Valtioneuvoston asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta annetun asetuksen kumoamisesta
1052
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1053
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten
1054
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1055
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2002 Tiedoston koko: 249 kb
1050
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2002 Tiedoston koko: 153 kb
1039
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1040
Valtioneuvoston asetus komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1041
Valtioneuvoston asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1042
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1043
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1044
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1045
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1046
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1047
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1048
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1049
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä vuonna 2002
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2002 Tiedoston koko: 64 kb
1026
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
1027
Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta
1028
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1029
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1030
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1031
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1032
Laki vammaistukilain muuttamisesta
1033
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1034
Laki lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta
1035
Laki aravalain 12 §:n muuttamisesta
1036
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1037
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2003
1038
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuista
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2002 Tiedoston koko: 70 kb
1018
Laki Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1019
Laki aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta
1020
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
1021
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
1022
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
1023
Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa
1024
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1025
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2002 Tiedoston koko: 154 kb
1017
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2002 Tiedoston koko: 72 kb
1006
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1007
Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta
1008
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1009
Laki metsästyslain muuttamisesta
1010
Laki tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta
1011
Laki työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta
1012
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1013
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1014
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1015
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2002 Tiedoston koko: 71 kb
1005
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2003
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2002 Tiedoston koko: 49 kb
1000
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista
1001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
1002
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvontaa koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta
1003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2002 Tiedoston koko: 974 kb
993
Laki Repoveden kansallispuistosta
994
Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta
995
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
996
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
997
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
998
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
999
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2002 Tiedoston koko: 36 kb
989
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
990
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muutttamisesta
991
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
992
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.