Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 574 kb (HUOM: suuri koko!)
1242
Valtion talousarvio vuodelle 2003
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 135 kb
1235
Laki eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1236
Tasavallan presidentin asetus eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1237
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta
1238
Tasavallan presidentin asetus Islannin liittymisestä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1239
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1240
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
1241
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 148 kb
1228
Laki eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
1229
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
1230
Laki El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1231
Laki tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1232
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1233
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1234
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 151 kb
1223
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1224
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
1225
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta
1226
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus jäätelöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 7 §:n kumoamisesta
1227
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus) muuttamisesta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2002 Tiedoston koko: 183 kb
1215
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
1216
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1217
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1218
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1219
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1220
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1221
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2003 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2003
1222
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2002 Tiedoston koko: 70 kb
1207
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1208
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta
1209
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1210
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1211
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1212
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1213
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1214
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2002 Tiedoston koko: 71 kb
1198
Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta
1199
Laki tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta
1200
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005
1201
Laki kirkkolain muuttamisesta
1202
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1203
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta
1204
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
1205
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista
1206
Ulkoasiainministerön asetus ulkoasiainministeriön suoritteiden maksuista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2002 Tiedoston koko: 75 kb
1191
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1192
Laki maahanmuuttajan erityistuesta
1193
Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta
1194
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta
1195
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1196
Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta
1197
Valtioneuvoston asetus avustusten myöntämisestä ympäristöhankkeisiin Suomen lähialueilla Itä- ja Keski-Euroopassa
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2002 Tiedoston koko: 156 kb
1185
Laki valtion liikelaitoksista
1186
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1187
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1188
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1189
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1190
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 71 kb
1178
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1179
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1180
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta
1181
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun asetuksen 4 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
1182
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista
1183
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1184
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 68 kb
1172
Laki ilmailulain 66 §:n muuttamisesta
1173
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1174
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003\M2012
1175
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1176
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta
1177
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 190 kb
1160
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1161
Vuoden 2003 veroasteikkolaki
1162
Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta
1163
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1164
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1165
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1166
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
1167
Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1168
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1169
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1170
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1171
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 203 kb
1158
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1159
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 64 kb
1150
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1151
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1152
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
1153
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1154
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1155
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista
1156
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1157
Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 218 kb
1144
Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
1145
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1146
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1147
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1148
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1149
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 133 kb
1141
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta
1142
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1143
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 129 kb
1133
Laki sosiaalisesta luototuksesta
1134
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1135
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1136
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1137
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1138
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1139
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1140
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 136 kb
1132
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2002 Tiedoston koko: 217 kb
1128
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1129
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1130
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1131
Verohallituksen päätös vuonna 2003 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2002 Tiedoston koko: 150 kb
1125
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1126
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
1127
Verohallituksen päätös vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.