Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.4.2001 Tiedoston koko: 109 kb
340
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta (Saamenkielinen käännös)
341
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
342
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa
343
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.4.2001 Tiedoston koko: 218 kb
334
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
335
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnasta
336
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 98 §:n muuttamisesta
337
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
338
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
339
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta ja eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2001
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2001 Tiedoston koko: 74 kb
326
Laki kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta
327
Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
328
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
329
Laki steriloimislain muuttamisesta
330
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 19 §:n muuttamisesta
331
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
332
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2001
333
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2001 Tiedoston koko: 153 kb
315
Laki poliisilain muuttamisesta
316
Laki asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n muuttamisesta
317
Laki asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta
318
Laki verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
319
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta
320
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
321
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
322
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
323
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
324
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
325
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 emolehmäpalkkion, vuoden 2000 lopullisen sonni- ja härkäpalkkion, vuoden 2000 uuhipalkkion loppuosan sekä vuoden 2000 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2001 Tiedoston koko: 91 kb
313
Postipalvelulaki
314
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.4.2001 Tiedoston koko: 84 kb
305
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2000
306
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2000
307
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
308
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
309
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2000
310
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2001 kiinteistöveron eräpäivistä
311
Maa- ja metsätalousministeriön asetus menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
312
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2001 Tiedoston koko: 215 kb
300
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
301
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta
302
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
303
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
304
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuljetuskustannusten määrittämisestä viljan interventiovarastoinnissa
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.4.2001 Tiedoston koko: 106 kb
296
Laki kolttalain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
297
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2001 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen oikaisemisesta
298
Oikeusministeriön työjärjestys
299
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2000 teurastetuista hiehoista, sonneista, lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2000 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen ja vuoden 2001 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2001 Tiedoston koko: 85 kb
288
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
289
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
290
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta
291
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
292
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
293
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen 53 §:n muuttamisesta
294
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
295
Oikeusministeriön asetus yksityisen osakeyhtiön perusyhtiöjärjestyksestä
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2001 Tiedoston koko: 61 kb
281
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 1 §:n kumoamisesta
282
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 ja 9 §:n muuttamisesta
283
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
284
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
285
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
286
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
287
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa sekä luulihan valmistuskiellosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.3.2001 Tiedoston koko: 102 kb
278
Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
279
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
280
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2001 Tiedoston koko: 88 kb
275
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
276
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
277
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2001 Tiedoston koko: 96 kb
265
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
266
Valtioneuvoston asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta
267
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
268
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
269
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
270
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2000 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
271
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta
272
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta
273
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
274
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta ja Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palveluiden viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2001 Tiedoston koko: 137 kb
257
Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta
258
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
259
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
260
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
261
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön uusien aineiden ilmoitusmenettelyä koskevan päätöksen 1642/1993 8 §:n muuttamisesta
262
Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta
263
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
264
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2001 Tiedoston koko: 368 kb
254
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
255
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden soveltamisesta ja niissä käytettävän kertoimen c1v laskemisesta
256
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2001 Tiedoston koko: 183 kb
244
Yritys- ja yhteisötietolaki
245
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
246
Laki yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
247
Laki toiminimilain 2 ja 12 §:n muuttamisesta
248
Laki säätiölain muuttamisesta
249
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
250
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
251
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
252
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen muuttamisesta
253
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.3.2001 Tiedoston koko: 91 kb
234
Laki rikoslain muuttamisesta
235
Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
236
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
237
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
238
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
239
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
240
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
241
Laki tullilain muuttamisesta
242
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
243
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.3.2001 Tiedoston koko: 261 kb
228
Laki rehulain muuttamisesta
229
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
230
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
231
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001
232
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
233
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2001 Tiedoston koko: 96 kb
220
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
221
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
222
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
223
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamiseksi
224
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
225
Valtioneuvoston asetus poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
226
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 22 §:n kumoamisesta
227
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuosien 1999 ja 2000 tuotannolle maksettavan mallasohran lisätuen jakoperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n 1 momentin muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2001 Tiedoston koko: 148 kb
213
Tasavallan presidentin asetus täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta
214
Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
215
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
216
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista
217
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
218
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
219
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.