Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.6.2001 Tiedoston koko: 95 kb
464
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
465
Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
466
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
467
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
468
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
469
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta
470
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
471
Valtiovarainministeriön asetus Aino Acktin ja oopperan juhlarahasta
472
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta väliaikaisen tulotuen maksatuksesta A- ja B-alueilla vuonna 2001
473
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2001
474
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mikrobilääkeaineiden osoittamisesta lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2001 Tiedoston koko: 70 kb
460
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Konneveden ja Laukaan kuntien välillä
461
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
462
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
463
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.6.2001 Tiedoston koko: 71 kb
452
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
453
Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta
454
Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta
455
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta
456
Laki kansaneläkeindeksistä
457
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
458
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
459
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2001 Tiedoston koko: 93 kb
441
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
442
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
443
Laki hallintolainkäyttölain 76 §:n muuttamisesta
444
Laki hallinto-oikeuslain 19 §:n kumoamisesta
445
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
446
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
447
Laki ulosottolain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
448
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain muuttamisesta
449
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
450
Valtioneuvoston asetus elatusturva-asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
451
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta salmonellavalvonnasta teurastamossa ja leikkaamossa
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2001 Tiedoston koko: 54 kb
437
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä
438
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
439
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
440
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2001 Tiedoston koko: 254 kb
433
Laki hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
434
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
435
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
436
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2001 Tiedoston koko: 102 kb
421
Laki autoverolain muuttamisesta
422
Laki valtion vientitakuista
423
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
424
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
425
Laki lastensuojelulain 5 c §:n muuttamisesta
426
Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
427
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta
428
Tasavallan presidentin asetus Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
429
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan ja kilohailin kalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä
430
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
431
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
432
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 1999 myönnetyille uuhipalkkioille sekä vuodelta 2000 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2001 Tiedoston koko: 84 kb
409
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta
410
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
411
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
412
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
413
Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta
414
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
415
Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta
416
Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta
417
Laki mielenterveyslain 2 §:n muuttamisesta
418
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
419
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
420
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2001 Tiedoston koko: 141 kb
405
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
406
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotimyyntiasiakirjan kaavasta
407
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2001
408
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2001 ja näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2001 Tiedoston koko: 188 kb
400
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta (Saamenkielinen käännös)
401
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
402
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuohenherneen kylvösiemenen tarkastusvaatimusta koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
403
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
404
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 laajaperäistämispalkkion ja vuoristoalueen lypsylehmien laajaperäistämispalkkion sekä vuoden 2000 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan maksatuksesta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.5.2001 Tiedoston koko: 56 kb
394
Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta
395
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
396
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
397
Valtioneuvoston asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
398
Valtioneuvoston asetus verohallintoasetuksen 15 ja 23 §:n muuttamisesta
399
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävistä töistä
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.5.2001 Tiedoston koko: 489 kb
392
Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
393
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.5.2001 Tiedoston koko: 58 kb
387
Laki valtion virkamieslain 18 ja 57 §:n muuttamisesta
388
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
389
Valtioneuvoston asetus tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
390
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
391
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä eräiden Etelä-Suomen luonnonsuojelualueiden perustamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.5.2001 Tiedoston koko: 81 kb
385
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 kansallisten viljelyalaan perustuvien tukien ja kotieläintukien hallinnosta
386
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen VHS-, IHN- ja ISA-taudin vastustamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.2001 Tiedoston koko: 133 kb
375
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
376
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
377
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
378
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
379
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
380
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
381
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
382
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
383
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
384
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.5.2001 Tiedoston koko: 103 kb
369
Laki rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta
370
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
371
Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista
372
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
373
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2001
374
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.5.2001 Tiedoston koko: 82 kb
362
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
363
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
364
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
365
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
366
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
367
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
368
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2001 Tiedoston koko: 91 kb
358
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
359
Työministeriön asetus työllisyystyönä teetettävästä nuoren metsän hoidosta
360
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
361
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2001 Tiedoston koko: 88 kb
350
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
351
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn pohjoismaisen passintarkastussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
352
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
353
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 25 §:n kumoamisesta
354
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
355
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
356
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maan hankkimisesta ja myymisestä maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin
357
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.4.2001 Tiedoston koko: 59 kb
344
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
345
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
346
Tasavallan presidentin asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
347
Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta
348
Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
349
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 kuitupellavan ja hampun tuotantotukien maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.