Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2001 Tiedoston koko: 558 kb
625
Laki viestintähallinnosta
626
Tasavallan presidentin asetus Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antavan keskuksen perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
627
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
628
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2001 Tiedoston koko: 4312 kb (Tiedoston koko:)
624
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.7.2001 Tiedoston koko: 237 kb
620
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta
621
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä
622
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
623
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin ja Sievin kuntien välillä
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.7.2001 Tiedoston koko: 118 kb
611
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusopistosta annetun asetuksen kumoamisesta
612
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
613
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävän valtionavustuksen myöntämisperusteista
614
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 14 ja 28 §:n muuttamisesta
615
Valtioneuvoston asetus lukion tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
616
Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
617
Opetusministeriön asetus aikuislukion tuntijaosta annetun opetusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
618
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä bonusjärjestelmästä
619
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2001 Tiedoston koko: 129 kb
604
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
605
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
606
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 ja 32 §:n muuttamisesta
607
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
608
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
609
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Himangan ja Lohtajan kuntien välillä
610
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2001 Tiedoston koko: 97 kb
601
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
602
Tasavallan presidentin asetus Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
603
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.7.2001 Tiedoston koko: 84 kb
591
Laki kemikaalilain muuttamisesta
592
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
593
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
594
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä
595
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta
596
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 metsänhoitomaksun perusteesta
597
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Perhon kunnan ja Alajärven kaupungin välillä
598
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin ja Evijärven kuntien välillä
599
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin, Evijärven ja Lappajärven kuntien välillä
600
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2001 Tiedoston koko: 89 kb
580
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
581
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
582
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
583
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
584
Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
585
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
586
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
587
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
588
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahaan tarkoitetusta tuesta vuodelta 2001
589
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista ja valvontamittauksesta perittävästä maksusta
590
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2001 Tiedoston koko: 74 kb
572
Laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain muuttamisesta
573
Valtioneuvoston asetus korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun asetuksen kumoamisesta
574
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
575
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta
576
Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
577
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välillä
578
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
579
Valtioneuvoston asetus kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2001 Tiedoston koko: 130 kb
564
Tasavallan presidentin asetus tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
565
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
566
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
567
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkkatasoon
568
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
569
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
570
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
571
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin ja muiden TSE-tautien varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnästä
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2001 Tiedoston koko: 148 kb
555
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
556
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
557
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
558
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
559
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin voimaantulosta
560
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnasta
561
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
562
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän seurantatiedoista
563
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa satovuonna 2000/2001 annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2001 Tiedoston koko: 77 kb
542
Laki asumistukilain muuttamisesta
543
Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
544
Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
545
Valtioneuvoston asetus Karkalin luonnonpuistosta annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
546
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
547
Valtioneuvoston asetus Vaisakon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
548
Valtioneuvoston asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta
549
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
550
Valtioneuvoston asetus vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
551
Valtioneuvoston asetus Porkkalan saariston luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta
552
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
553
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aikuiskoulutustuen ansio-osan perusteena olevan palkan määrittämisestä
554
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2001 Tiedoston koko: 271 kb
530
Laki lapsilisälain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
531
Laki lastensuojelulain 5 b §:n muuttamisesta
532
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
533
Laki elatusturvalain muuttamisesta
534
Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta
535
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 10 a §:n muuttamisesta
536
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
537
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
538
Laki raittiustyölain 10 §:n muuttamisesta
539
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 ja 24 §:n muuttamisesta
540
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
541
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2001 Tiedoston koko: 86 kb
520
Laki rikoslain muuttamisesta
521
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain kumoamisesta
522
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta
523
Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
524
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
525
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n 3 momentin kumoamisesta
526
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
527
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
528
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
529
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2001 Tiedoston koko: 192 kb
511
Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
512
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
513
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
514
Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta
515
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 69 ja 70 §:n soveltamisesta
516
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
517
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 11 §:n muuttamisesta
518
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
519
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2001 Tiedoston koko: 105 kb
505
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Saamenkielinen käännös)
506
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
507
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
508
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta
509
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
510
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2001 Tiedoston koko: 85 kb
494
Laki virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta
495
Valtioneuvoston asetus virallisista kääntäjistä annetun asetuksen muuttamisesta
496
Tasavallan presidentin asetus käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
497
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
498
Valtioneuvoston asetus varastoitujen metsämarjojen ja -sienten määrien muuntamisesta tuoreita marjoja ja sieniä vastaaviksi määriksi
499
Sisäasiainministeriön asetus peitetoiminnan ja valeoston järjestämisestä sekä valvonnasta
500
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
501
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai virkapassin omaavan Romanian kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
502
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
503
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pietarsaaren kaupungin ja Luodon kunnan välillä
504
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran lisätuessa satovuonna 2000/2001
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2001 Tiedoston koko: 231 kb
488
Laki Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
489
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
490
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
491
Liikenne- ja viestintäministeriönministeriön asetus taksien reittitaksasta
492
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
493
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2001 Tiedoston koko: 89 kb
483
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
484
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
485
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
486
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
487
Oikeusministeriön työjärjestys
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2001 Tiedoston koko: 84 kb
475
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
476
Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
477
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
478
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
479
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
480
Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta
481
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta
482
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.