Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2001 Tiedoston koko: 54 kb
756
Laki kalastuslain 6 a §:n muuttamisesta
757
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
758
Tasavallan presidentin asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen alueellista täytäntöönpanoa Keski- ja Itä-Eurooppaa varten tehdyn V liitteen voimaansaattamisesta
759
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
760
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
761
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2001 Tiedoston koko: 58 kb
752
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
753
Valtioneuvoston asetus kesäajasta
754
Opetusministeriön päätös Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
755
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautaeläinten tuberkuloosin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen muuttamisesta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.8.2001 Tiedoston koko: 159 kb
746
Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
747
Laki Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
748
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
749
Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta
750
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
751
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeiden kumoamisesta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.2001 Tiedoston koko: 84 kb
737
Laki elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta
738
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
739
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
740
Valtioneuvoston asetus tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
741
Valtioneuvoston asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 2 §:n muuttamisesta
742
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
743
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä
744
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Finnvera Oyj:n pääomatakuista
745
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenneministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.2001 Tiedoston koko: 4702 kb (Tiedoston koko: 4702 kb)
734
Laki opintotukilain muuttamisesta
735
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain 43 §:n 2 momentin voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
736
Valtioneuvoston asetus hylkeidensuojelualueista
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.8.2001 Tiedoston koko: 114 kb
724
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
725
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
726
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
727
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
728
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
729
Laki vammaistukilain muuttamisesta
730
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
731
Laki Kansaneläkelaitoksesta
732
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
733
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2001 Tiedoston koko: 1891 kb
717
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
718
Tasavallan presidentin asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
719
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
720
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
721
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruokolahden kuntaan perustettavista rajoitusalueista
722
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
723
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2001
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.8.2001 Tiedoston koko: 158 kb
715
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
716
Valtioneuvoston asetus traktoreiden EY-tyyppihyväksynnästä
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.8.2001 Tiedoston koko: 214 kb
710
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
711
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
712
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta
713
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
714
Verohallituksen päätös vuoden 2001 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.8.2001 Tiedoston koko: 151 kb
707
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
708
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
709
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen salmonellavalvontaohjelmasta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.8.2001 Tiedoston koko: 57 kb
706
Sisäasiainministeriön asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.8.2001 Tiedoston koko: 152 kb
698
Laki aravalain muuttamisesta
699
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
700
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
701
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
702
Laki asuntosäästöpalkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993 tehdyissä asuntosäästösopimuksissa
703
Laki asuntosäästöpalkkiolain 14 §:n muuttamisesta
704
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
705
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.8.2001 Tiedoston koko: 109 kb
688
Valtionavustuslaki
689
Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta
690
Laki kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
691
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
692
Laki elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta
693
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta
694
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
695
Laki tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
696
Laki kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta
697
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2001 Tiedoston koko: 55 kb
682
Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
683
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
684
Tasavallan presidentin asetus Romanian kanssa henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
685
Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
686
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
687
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2001 Tiedoston koko: 106 kb
667
Tasavallan presidentin asetus vankeinhoidon ansiorististä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
668
Valtioneuvoston asetus Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
669
Valtioneuvoston asetus vankeinhoitoasetuksen muuttamisesta
670
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta
671
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
672
Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
673
Valtioneuvoston asetus nuorista rikoksentekijöistä annetun asetuksen muuttamisesta
674
Valtioneuvoston asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 ja 9 §:n muuttamisesta
675
Valtioneuvoston asetus pakkolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
676
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
677
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
678
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 9 §:n muuttamisesta
679
Valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
680
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
681
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.7.2001 Tiedoston koko: 73 kb
660
Laki vähemmistövaltuutetusta
661
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
662
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä lentoturvallisuuden parantamisesta lennettäessä sotilasilma-aluksilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
663
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
664
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
665
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista valtiontakauksista
666
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2001 Tiedoston koko: 56 kb
654
Laki rikoslain muuttamisesta
655
Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta
656
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 9 b §:n muuttamisesta
657
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
658
Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
659
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2001 Tiedoston koko: 78 kb
645
Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta
646
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
647
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
648
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen 11 ja 22 a §:n muuttamisesta
649
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
650
Valtioneuvoston asetus terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
651
Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta
652
Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta
653
Opetusministeriön asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2001 Tiedoston koko: 79 kb
636
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
637
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta
638
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
639
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
640
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
641
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
642
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
643
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
644
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2001 Tiedoston koko: 90 kb
629
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
630
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
631
Tasavallan presidentin asetus uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
632
Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa
633
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
634
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
635
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä Ruuttulammen luonnonsuojelualueen perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.