Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.11.2001 Tiedoston koko: 68 kb
934
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
935
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
936
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
937
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
938
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
939
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
940
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
941
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen 9 §:n muuttamisesta
942
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
943
Valtioneuvoston asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
944
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
945
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
946
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2001 Tiedoston koko: 175 kb
896
Laki tuloverolain muuttamisesta
897
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
898
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 13 ja 33 §:n muuttamisesta
899
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
900
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
901
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
902
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
903
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
904
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
905
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
906
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
907
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
908
Laki verohallintolain 4 a §:n muuttamisesta
909
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
910
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
911
Laki varainsiirtoverolain 27 §:n muuttamisesta
912
Laki kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta
913
Laki koiraverosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
914
Laki rakennusverolain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
915
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
916
Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta
917
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
918
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
919
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
920
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
921
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
922
Laki tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
923
Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta
924
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
925
Laki autoverolain muuttamisesta
926
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
927
Laki polttoainemaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
928
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
929
Laki veronkantolain 25 §:n 2 momentin kumoamisesta
930
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
931
Opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä alhaisen vuokratason maissa
932
Opetusministeriön asetus opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä
933
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2001 Tiedoston koko: 100 kb
875
Laki rikoslain muuttamisesta
876
Laki metsästyslain 80 §:n muuttamisesta
877
Laki kalastuslain muuttamisesta
878
Laki luonnonsuojelulain 59 §:n muuttamisesta
879
Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
880
Laki ydinenergialain 73 §:n muuttamisesta
881
Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta
882
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta
883
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
884
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
885
Laki valmiuslain 49 §:n muuttamisesta
886
Laki elintarvikelain muuttamisesta
887
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
888
Laki lannoitelain 21 §:n muuttamisesta
889
Laki rehulain 41 §:n muuttamisesta
890
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
891
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
892
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
893
Laki eräiden menettämisseuraamussäännösten kumoamisesta
894
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
895
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2001
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2001 Tiedoston koko: 111 kb
872
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
873
Sisäasiainministeriön asetus kunnan palokunnan sivutoimiseen ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan henkilöstön koulutusvaatimuksista
874
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2001 Tiedoston koko: 87 kb
858
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
859
Laki ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta
860
Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta
861
Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta
862
Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta
863
Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta
864
Laki työehtosopimuslain muuttamisesta
865
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
866
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
867
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
868
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
869
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
870
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
871
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 metsämarjojen ja sienten varastointituen maksatuksesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.10.2001 Tiedoston koko: 71 kb
848
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
849
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
850
Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
851
Valtioneuvoston asetus fysiikan tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen kumoamisesta
852
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
853
Valtioneuvoston asetus omaishoidon tuesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
854
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
855
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
856
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden ja hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
857
Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös oikeuskanslerinviraston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.10.2001 Tiedoston koko: 139 kb
843
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
844
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
845
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
846
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
847
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.10.2001 Tiedoston koko: 156 kb
840
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
841
Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta
842
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.10.2001 Tiedoston koko: 53 kb
834
Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2002
835
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
836
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta
837
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta
838
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
839
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.10.2001 Tiedoston koko: 511 kb
825
Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista
826
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
827
Valtiovarainministeriön asetus MARKKA-juhlarahoista
828
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2001
829
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
830
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista
831
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista
832
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista
833
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa markkinointivuonna 2001/2002
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.10.2001 Tiedoston koko: 56 kb
818
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
819
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 46 ja 50 §:n muuttamisesta
820
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 37 §:n muuttamisesta
821
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 20 §:n muuttamisesta
822
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta
823
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
824
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2001 Tiedoston koko: 141 kb
808
Valtioneuvoston asetus tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnassa tutkijalautakunnan työstä maksettavien palkkioiden ja korvausten yleisistä perusteista
809
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
810
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
811
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
812
Valtioneuvoston asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
813
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
814
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen maksutaulukon muuttamisesta
815
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista
816
VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
817
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2001 Tiedoston koko: 1055 kb (Tiedoston koko)
807
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.9.2001 Tiedoston koko: 59 kb
802
Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta
803
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuoneviljelmien energiainvestointeihin myönnettävistä avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
804
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilakiinteistöjen energia-avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
805
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettävien kuljetettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista
806
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lisätoimenpiteistä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi tietyistä maista maahantuotavan havupuupakkausmateriaalin välityksellä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.9.2001 Tiedoston koko: 45 kb
799
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta
800
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
801
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.9.2001 Tiedoston koko: 57 kb
794
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
795
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 103 §:n muuttamisesta
796
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
797
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2000 ennakonpalautusten maksamisesta
798
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakausien 1995\M99 ja 2000\M2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.9.2001 Tiedoston koko: 175 kb
788
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
789
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
790
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista
791
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta vuonna 2001
792
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
793
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2000 verotuksen päättymisestä
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.9.2001 Tiedoston koko: 140 kb
775
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
776
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
777
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
778
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamisesta
779
Laki eräiden valtion toimintojen kunnallistamista koskevien eräiden lakien ja säännösten kumoamisesta
780
Valtioneuvoston asetus eräiden Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta teknisen työn opetukseen
781
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
782
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
783
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
784
Valtioneuvoston asetus työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
785
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Saamenkielinen käännös)
786
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 uuhipalkkion ensimmäisen ennakon maksatuksesta
787
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakausien 1995\M99 ja 2000\M2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2001
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.9.2001 Tiedoston koko: 59 kb
772
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
773
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista
774
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.9.2001 Tiedoston koko: 68 kb
762
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
763
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
764
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
765
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
766
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
767
Laki tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta
768
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
769
Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
770
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
771
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.