Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2001 Tiedoston koko: 166 kb
1091
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1092
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1093
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1094
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1095
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1096
Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa
1097
Verohallituksen päätös pienimmästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä
1098
Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2001 Tiedoston koko: 90 kb
1084
Valtioneuvoston asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1085
Valtioneuvoston asetus Valtion kiinteistölaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1086
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1087
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä
1088
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1089
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1090
Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2001 Tiedoston koko: 204 kb
1079
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1080
Laki museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1081
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1082
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1083
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2001 Tiedoston koko: 181 kb
1070
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1071
Valtioneuvoston asetus ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1072
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1073
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1074
Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
1075
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1076
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteen muuttamisesta
1077
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varastolaitosten hygieniavaatimukset (varastoasetus)
1078
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2001 Tiedoston koko: 80 kb
1057
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002
1058
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1059
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1060
Laki vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1061
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1062
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1063
Tasavallan presidentin asetus Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1064
Tasavallan presidentin asetus Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1065
Valtioneuvoston asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1066
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1067
Valtioneuvoston asetus opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1068
Valtioneuvoston asetus kaivosasetuksen muuttamisesta
1069
Valtioneuvoston asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2001 Tiedoston koko: 181 kb
1047
Arpajaislaki
1048
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
1049
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
1050
Laki viihdelaitelain muuttamisesta
1051
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
1052
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1053
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1054
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä
1055
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen
1056
Laki raha-automaattiavustuksista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2001 Tiedoston koko: 80 kb
1039
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
1040
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1041
Valtiovarainministeriön asetus varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1042
Valtiovarainministeriön asetus eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1043
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 18 §:n muuttamisesta
1044
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2002
1045
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1046
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2001 Tiedoston koko: 76 kb
1029
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1030
Valtioneuvoston asetus vähäisten jako-osuuksien huomiotta jättämisestä konkurssissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1031
Valtioneuvoston asetus säätiöasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1032
Valtioneuvoston asetus rikosvahinkoasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1033
Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta
1034
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1035
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1036
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 § muuttamisesta
1037
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta
1038
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2001 Tiedoston koko: 142 kb
1023
Laki Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1024
Valtioneuvoston asetus lentoyhtiöiden väliaikaisista valtiontakuista perittävistä maksuista
1025
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1026
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1027
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1028
Suomen Pankin päätös eräiden seteleiden lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2001 Tiedoston koko: 350 kb
1022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.11.2001 Tiedoston koko: 115 kb
1015
Radiolaki
1016
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1017
Laki postipalvelulain muuttamisesta
1018
Valtiovarainministeriön asetus ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1019
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1020
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen ja palautusten maksamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1021
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2001 Tiedoston koko: 85 kb
1008
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1009
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1010
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1011
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
1012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
1013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon sekä Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja Pohjoisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2001 Tiedoston koko: 124 kb
1001
Laki kalastuslain muuttamisesta
1002
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1003
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1004
Tasavallan presidentin asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
1005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1007
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2001 Tiedoston koko: 285 kb
989
Laki muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
990
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
991
Laki Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
992
Laki Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
993
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
994
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
995
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuken muuttamisesta
996
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
997
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
998
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
999
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 2 § muuttamisesta
1000
Valtioneuvoston asetus toimeentulotuesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2001 Tiedoston koko: 47 kb
986
Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
987
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 12 §:n muuttamisesta
988
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2001 Tiedoston koko: 270 kb
978
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
979
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
980
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
981
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
982
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
983
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
984
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
985
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2001 Tiedoston koko: 82 kb
963
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
964
Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
965
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta
966
Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta
967
Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
968
Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta
969
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
970
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
971
Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta
972
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta
973
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
974
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
975
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
976
Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
977
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2001 Tiedoston koko: 139 kb
956
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
957
Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta
958
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 6 ja 7 a §:n muuttamisesta
959
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
960
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
961
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
962
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-tuen), sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden sekä vuoden 2000 mallasohran lisätuen maksatuksesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.2001 Tiedoston koko: 117 kb
950
Laki rekisteröidystä parisuhteesta
951
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
952
Valtioneuvoston asetus opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksista
953
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
954
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
955
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.11.2001 Tiedoston koko: 78 kb
947
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
948
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
949
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.