Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2001 Tiedoston koko: 170 kb
1239
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta
1240
Laki tullilain muuttamisesta
1241
Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta
1242
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1243
Vuoden 2002 veroasteikkolaki
1244
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1245
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
1246
Verohallituksen päätös toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2001 Tiedoston koko: 160 kb
1230
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1231
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1232
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 22 ja 33 §:n muuttamisesta
1233
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen osakkuudesta osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1234
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1235
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1236
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1237
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2002
1238
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen rahamäärien tarkistamisesta
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2001 Tiedoston koko: 76 kb
1226
Laki avioliittolain muuttamisesta
1227
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1228
Laki perintökaaren muuttamisesta
1229
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2001 Tiedoston koko: 138 kb
1214
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta
1215
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1216
Laki kansanterveyslain 49 §:n muuttamisesta
1217
Laki erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta
1218
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2001
1219
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2000 suoritettavista korvauksista
1220
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1221
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1222
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1223
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1224
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
1225
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuodelta 2001 maksettavan maidon tuotantotuen pyöristämisestä euromääräisissä suorituksissa
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2001 Tiedoston koko: 73 kb
1205
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta
1206
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta
1207
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1208
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain muuttamisesta
1209
Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1210
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1211
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen liitetyn normin 1 voimaansaattamisesta
1212
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta
1213
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2001 Tiedoston koko: 187 kb
1201
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1202
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta
1203
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
1204
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2001 Tiedoston koko: 143 kb
1199
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1200
Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2001 Tiedoston koko: 142 kb
1191
Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1192
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista
1193
Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnin perusteista
1194
Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1195
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 19 ja 47 §:n muuttamisesta
1196
Valtioneuvoston asetus ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta
1197
Valtioneuvoston asetus ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta
1198
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2001 Tiedoston koko: 212 kb
1187
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista
1188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1189
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista
1190
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2001 Tiedoston koko: 66 kb
1174
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista
1175
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1176
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta
1177
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1178
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
1179
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta
1180
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1181
Puolustusministeriön asetus asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1182
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2002
1183
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1184
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista
1185
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1186
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2001 Tiedoston koko: 141 kb
1166
Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1167
Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1168
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1169
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1170
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista
1171
Valtioneuvoston päätös
1172
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1173
Valtiovarainministeriön asetus eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2001 Tiedoston koko: 43 kb
1164
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1165
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin ja muiden TSE-tautien varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2001 Tiedoston koko: 300 kb
1155
Valtioneuvoston asetus yritysten kansainvälistymisen edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1156
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1157
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
1158
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1159
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1160
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1161
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1162
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1163
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2001 Tiedoston koko: 127 kb
1153
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 2002
1154
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2002
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2001 Tiedoston koko: 79 kb
1144
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1145
Meripelastuslaki
1146
Laki merilain 6 luvun muuttamisesta
1147
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1148
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
1149
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
1150
Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta
1151
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1152
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2001 Tiedoston koko: 82 kb
1134
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1135
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1136
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan Tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1137
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta
1138
Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1139
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
1140
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
1141
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1142
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisen täydentämisestä vuonna 2001
1143
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2001 Tiedoston koko: 299 kb
1127
Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1128
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta
1129
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
1130
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuoleisten opintojen aikana
1131
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1132
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1133
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion koulukotien maksullisista suoritteista
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2001 Tiedoston koko: 79 kb
1116
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1117
Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä
1118
Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta
1119
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
1120
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
1121
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1122
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta
1123
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
1124
Valtioneuvoston asetus veronkantoasetuksen 9 ja 21 §:n muuttamisesta
1125
Valtioneuvoston asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
1126
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2001 Tiedoston koko: 163 kb
1108
Laki Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1109
Laki valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1110
Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1111
Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1112
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1113
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1114
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1115
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus)
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2001 Tiedoston koko: 131 kb
1099
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
1100
Valtioneuvoston asetus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista
1101
Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta
1102
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1103
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1104
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 työttömyysvakuutusmaksuista
1105
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1106
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta
1107
Verohallituksen päätös vuonna 2002 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.