Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.2.2001 Tiedoston koko: 233 kb
55
Työsopimuslaki
56
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
57
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
58
Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
59
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
60
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
61
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
62
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
63
Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta
64
Laki työaikalain muuttamisesta
65
Laki vuosilomalain muuttamisesta
66
Laki opintovapaalain muuttamisesta
67
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta
68
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta
69
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
70
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta
71
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
72
Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
73
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta
74
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
75
Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta
76
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
77
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
78
Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta
79
Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta
80
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta
81
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta
82
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta
83
Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta
84
Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta
85
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta
86
Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta
87
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2001 Tiedoston koko: 87 kb
53
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
54
Valtiovarainministeriön työjärjestys
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2001 Tiedoston koko: 141 kb
46
Tasavallan presidentin asetus Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
47
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
48
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 47 ja 52 §:n muuttamisesta
49
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
50
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
51
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
52
Valtiovarainministeriön asetus liikeosakkeen verotusarvon perusteista
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2001 Tiedoston koko: 79 kb
35
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
36
Valtioneuvoston asetus vankeinhoitoasetuksen 7 d §:n muuttamisesta
37
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
38
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2001
39
Valtioneuvoston asetus vuonna 2001kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
40
Valtioneuvoston asetus apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
41
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
42
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
43
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
44
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
45
Maa- ja metsätalousministeriön asetus menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2001
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2001 Tiedoston koko: 106 kb
28
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
29
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
30
Valtiovarainministeriön asetus Lahden MM-hiihtojen juhlarahasta
31
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta
32
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
33
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karjun spermalle asetettavista terveysvaatimuksista annetun yleiskirjeen muuttamisesta
34
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2001 Tiedoston koko: 100 kb
19
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
20
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
21
Laki poliisilain muuttamisesta
22
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n ja 6 luvun muuttamisesta
23
Laki tieliikennelain muuttamisesta
24
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
25
Tasavallan presidentin asetus julkisesta velvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä
26
Tasavallan presidentin asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta
27
Tasavallan presidentin asetus liikenneturvallisuusalan ansiomitalista annetun asetuksen 6 §:n kumoamisesta
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2001 Tiedoston koko: 313 kb
14
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaansaattamisesta
15
Valtioneuvoston asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
16
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten maksullisten kehittämispalveluiden hinnoittelusta
17
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
18
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2001sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.1.2001 Tiedoston koko: 45 kb
12
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2001
13
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2001 Tiedoston koko: 265 kb
4
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
5
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen ja sikojen maastaviennissä Suomesta Norjaan noudatettavista terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
6
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
7
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
8
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta
9
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
10
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
11
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.1.2001 Tiedoston koko: 46 kb
1
Laki alkoholilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
2
Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.