Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 94 kb
1387
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1388
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
1389
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1390
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1391
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1392
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1393
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1394
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1395
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1396
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 78 kb
1380
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1381
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta
1382
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1383
Työterveyshuoltolaki
1384
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta
1385
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1386
Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n muuttamisesta
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 213 kb
1374
Tasavallan presidentin asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen kumoamisesta
1375
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lyhytaikaisen lainan enimmäismääristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1376
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1377
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1378
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1379
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2001 Tiedoston koko: 75 kb
1367
Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
1368
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
1369
Puolustusministeriön työjärjestys
1370
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta
1371
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1372
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1373
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2001 Tiedoston koko: 72 kb
1360
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1361
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
1362
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista
1363
Ympäristöministeriön asetus alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoamisesta
1364
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1365
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1366
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2001 Tiedoston koko: 72 kb
1349
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1350
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
1351
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1352
Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1353
Valtioneuvoston asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
1354
Valtioneuvoston asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1355
Valtioneuvoston asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1356
Valtioneuvoston asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1357
Valtioneuvoston asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1358
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
1359
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston työllisyysehtopäätöksen kumoamisesta
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2001 Tiedoston koko: 73 kb
1344
Laki arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
1345
Valtioneuvoston asetus arpajaisista
1346
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1347
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1348
Sisäasiainministeriön asetus rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaamisesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2001 Tiedoston koko: 138 kb
1340
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1341
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1342
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1343
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2002 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2001 Tiedoston koko: 72 kb
1334
Valtioneuvoston asetus perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1335
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1336
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1337
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1338
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1339
LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2002
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2001 Tiedoston koko: 69 kb
1326
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1327
Opetusministeriön asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1328
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2000 lopullisten ja verovuoden 2001 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1329
Opetusministeriön asetus yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä
1330
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksuista
1331
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1332
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1333
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2001 Tiedoston koko: 195 kb
1319
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1320
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1321
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 liikenneturvallisuusmaksusta
1322
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1323
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
1324
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1325
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon lisäkustannusten korvauksista Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2001 Tiedoston koko: 162 kb
1314
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1315
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1316
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1317
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1318
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2001 Tiedoston koko: 157 kb
1310
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
1311
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa
1312
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1313
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2001 Tiedoston koko: 68 kb
1298
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinolainojen korosta
1299
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1300
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1301
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen kumoamisesta
1302
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1303
Opetusministeriön asetus valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
1304
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1305
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1306
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1307
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1308
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä
1309
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2001 Tiedoston koko: 135 kb
1292
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1293
Laki tilastolain 17 §:n muuttamisesta
1294
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1295
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1296
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1297
Verohallituksen päätös vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2001 Tiedoston koko: 70 kb
1281
Laki yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1282
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1283
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
1284
Laki työntekijäin eläkelain 19 d §:n muuttamisesta
1285
Laki merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta
1286
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1287
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1288
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Mosambikin hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1289
Tasavallan presidentin asetus Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1290
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1291
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2001 Tiedoston koko: 68 kb
1270
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1271
Laki yliopistolain muuttamisesta
1272
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1273
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1274
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1275
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
1276
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1277
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta
1278
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1279
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1280
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 a ja 6 §:n muuttamisesta
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2001 Tiedoston koko: 79 kb
1262
Laki verontilityslain muuttamisesta
1263
Laki verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n muuttamisesta
1264
Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta
1265
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1266
Laki kiinteistöverolain 11 §:n muuttamisesta
1267
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1268
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1269
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2001 Tiedoston koko: 153 kb
1258
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1259
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1260
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1261
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2002
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2001 Tiedoston koko: 67 kb
1247
Laki kirkkolain 15 luvun 2 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
1248
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1249
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1250
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1251
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
1252
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1253
Valtioneuvoston asetus valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1254
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1255
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1256
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
1257
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.