Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.1999 Tiedoston koko: 165 kb
786
Valtioneuvoston päätös dieselöljyn ja moottoribensiinin laatuvaatimuksista
787
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
788
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja sijoitusten kieltämisestä sekä asetusten (EY) N:o 1295/98 ja (EY) N:o 1607/98 kumoamisesta
789
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.1999 Tiedoston koko: 214 kb
783
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
784
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
785
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.1999 Tiedoston koko: 112 kb
773
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
774
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzhanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
775
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
776
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
777
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
778
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuus-j a yhteistyösopimuksen voimaantulosta
779
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hakemukseen, joka koskee Koulutus- ja erorahaston uusien sääntöjen vahvistamista
780
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
781
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
782
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.1999 Tiedoston koko: 95 kb
762
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
763
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
764
Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta
765
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero-ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
766
Laki yhteismetsälain 4 §:n muuttamisesta
767
Asetus yhteismetsäasetuksen 4 §:n muuttamisesta
768
Asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
769
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
770
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Joutsenon ja Taipalsaaren kuntien sekä Lappeenrannan kaupungin ja Joutsenon kunnan välillä
771
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Siuntion ja Kirkkonummen kuntien välillä
772
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.1999 Tiedoston koko: 100 kb
753
Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain muuttamisesta
754
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
755
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 32 a §:n muuttamisesta
756
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen kumoamisesta
757
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 65 §:n muuttamisesta
758
Valtioneuvoston päätös Anttolan kunnan,Mikkelin kaupungin ja Mikkelin maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden Mikkelin kunnan perustamisesta
759
Liikenneministeriön päätös tilaajaluettelotietojen luovuttamisesta
760
Liikenneministeriön päätös yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta
761
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.1999 Tiedoston koko: 63 kb
748
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
749
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
750
Laki yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
751
Asetus yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
752
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.1999 Tiedoston koko: 203 kb
738
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
739
Asetus porotalousasetuksen 18 §:n muuttamisesta
740
Asetus luontaiselinkeinoasetuksen 51 §:n kumoamisesta
741
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
742
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
743
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
744
Valtioneuvoston päätös energiapolitiikan neuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
745
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
746
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
747
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.1999 Tiedoston koko: 63 kb
733
Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
734
Asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
735
Laki tieliikennelain muuttamisesta
736
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
737
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.6.1999 Tiedoston koko: 138 kb
731
Suomen perustuslaki
732
Laki Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.1999 Tiedoston koko: 80 kb
723
Asetus yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta
724
Asetus telemarkkina-asetuksen 9 ja 10 §:n kumoamisesta
725
Asetus telehallinnosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
726
Asetus kuntoutusraha-asetuksen muuttamisesta
727
Asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
728
Valtioneuvoston päätös työpaikkojen terveys-ja turvallisuusvaatimuksista
729
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
730
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.1999 Tiedoston koko: 65 kb
718
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
719
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
720
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
721
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 11 ja 12 §:n muuttamisesta
722
Valtiovarainministeriön päätös peruskoron vahvistamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.1999 Tiedoston koko: 56 kb
715
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista
716
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
717
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.1999 Tiedoston koko: 45 kb
712
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1998
713
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä ja asetuksen (EY) N:o 1901/98 kumoamisesta
714
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.1999 Tiedoston koko: 66 kb
706
Laki kirkkolain muuttamisesta
707
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Liljendalin ja Pernajan kuntien välillä
708
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kirkkonummen ja Siuntion kuntien välillä
709
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
710
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
711
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.1999 Tiedoston koko: 90 kb
700
Asetus vankeinhoitoasetuksen muuttamisesta
701
Asetus tutkintavankeudesta
702
Asetus valtion tiede- ja teknologianeuvostosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
703
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
704
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun päätöksen muuttamisesta
705
Valtiovarainministeriön päätös Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta lyötävistä juhlarahoista
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.1999 Tiedoston koko: 310 kb
621
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
622
Laki kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta
623
Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta
624
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
625
Laki rikoslain 40 luvun muuttamisesta
626
Laki valtion virkamieslain 17 §:n muuttamisesta
627
Laki nimikirjalain muuttamisesta
628
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
629
Laki julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
630
Laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
631
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta
632
Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta
633
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
634
Laki sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta
635
Laki ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta
636
Laki vakauslain 14 h §:n muuttamisesta
637
Laki laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta
638
Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
639
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
640
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
641
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
642
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 §:n muuttamisesta
643
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta
644
Laki merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
645
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
646
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
647
Laki säteilylain muuttamisesta
648
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta
649
Laki ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta
650
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
651
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
652
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta
653
Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta
654
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
655
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
656
Laki ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta
657
Laki meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta
658
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
659
Laki kemikaalilain muuttamisesta
660
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
661
Laki jätelain muuttamisesta
662
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
663
Laki elintarvikelain muuttamisesta
664
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
665
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
666
Laki taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
667
Laki kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta
668
Laki lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta
669
Laki kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
670
Laki hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
671
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
672
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
673
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
674
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
675
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
676
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta
677
Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
678
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
679
Laki lääkelain 90 §:n muuttamisesta
680
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
681
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
682
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
683
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
684
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
685
Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta
686
Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
687
Laki vapaakappalelain 10 §:n muuttamisesta
688
Laki hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta
689
Laki arkistolain muuttamisesta
690
Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
691
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
692
Laki metsästyslain 89 §:n muuttamisesta
693
Laki kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta
694
Asetus eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta
695
Asetus rautatiekuljetusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
696
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
697
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
698
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
699
Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 31 §:n muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.1999 Tiedoston koko: 73 kb
609
Asetus päiväsakon rahamäärästä
610
Asetus rikesakkorikkomuksista
611
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
612
Asetus rangaistusmääräysmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
613
Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen (Sisävesisäännöt 1978) 16 §:n muuttamisesta
614
Asetus jäteasetuksen 24 §:n kumoamisesta
615
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
616
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta
617
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karjalohjan ja Sammatin kuntien välillä
618
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan välillä
619
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 ja 3 §:n muut
620
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.1999 Tiedoston koko: 79 kb
597
Asetus nimiasetuksen muuttamisesta
598
Asetus nimilautakunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
599
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
600
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
601
Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
602
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
603
Asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
604
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
605
Asetus omistusasuntolainojen takausmaksun suuruudesta
606
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Siuntion ja Inkoon kuntien välillä
607
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
608
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeri&ou
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.1999 Tiedoston koko: 66 kb
592
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Janakkalan ja Lopen kuntien välillä
593
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1999
594
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999maksettavasta väliaikaisesta tulotuesta
595
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rajaeläinlääkärin suorittamista tarkastuksista perittävistä maksuista
596
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.1999 Tiedoston koko: 56 kb
589
Valtiovarainministeriön päätös rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätöksestä sekä sijoitusrahaston vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta
590
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
591
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavaltaa koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.