Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.1999 Tiedoston koko: 157 kb (408 sivua.)
1032
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
1033
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1034
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain kumoamisesta
1035
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
1036
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 tasavallan presidentin vaalissa annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1037
Asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
1038
Asetus eräiden korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta
1039
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1040
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1041
Maa-ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1042
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös vuoden 2000 työttömyysvakuutusmaksuista
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.1999 Tiedoston koko: 172 kb (408 sivua.)
1020
Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1021
Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1022
Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta
1023
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1024
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1025
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1026
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1027
Laki tuloverolain muuttamisesta
1028
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1029
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1030
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1031
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1999toimitettavassa verotuksessa
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.1999 Tiedoston koko: 171 kb (408 sivua.)
1010
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
1011
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1012
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1013
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1014
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
1015
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1016
Laki tapaturma-ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2000 perittävästä maksusta
1017
Asetus Ahvenanmaan maakunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden tasavallan presidentin vaalissa
1018
Asetus aluksen miehityksestä,laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
1019
Liikenneministeriön päätös aluksen laivaväen pätevyydestä
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.1999 Tiedoston koko: 188 kb
999
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1000
Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta
1001
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1002
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
1003
Asetus virkamiesten maksuttoman sairaanhoidon järjestämisestä puolustusministeriön hallinnonalalla annetun asetuksen kumoamisesta
1004
Asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1005
Asetus opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1006
Valtioneuvoston päätös maa-ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
1007
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1999
1008
Sisäasiainministeriön päätös holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1009
Maa-ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1999
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.11.1999 Tiedoston koko: 194 kb
988
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa yliopistojen hammaslääketieteen kliinisen koulutuksen toimintoja
989
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
990
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
991
Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta
992
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
993
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
994
Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
995
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
996
Asetus ulosottoasetuksen 35 §:n muuttamisesta
997
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
998
Suomen Pankin ilmoitus pankkien maksujärjestelmien suljettuina pitämisestä 31.12.1999
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.1999 Tiedoston koko: 157 kb
979
Laki varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta
980
Laki tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta
981
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
982
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
983
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2000
984
Asetus kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
985
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
986
Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta
987
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.1999 Tiedoston koko: 135 kb
976
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
977
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
978
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä,joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Indonesiaan toimittamisen kieltämisestä
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.1999 Tiedoston koko: 178 kb
969
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
970
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
971
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
972
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
973
Laki rikoslain 51 luvun 6 §:n muuttamisesta
974
Asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa annetun asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
975
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.1999 Tiedoston koko: 235 kb
964
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
965
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 tasavallan presidentin vaalissa
966
Asetus vuonna 2000 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
967
Asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
968
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.1999 Tiedoston koko: 149 kb
956
Laki Intian kanssa tulo-ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
957
Asetus Intian kanssa tulo-ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
958
Laki velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta
959
Laki työsopimuslain 23 §:n muuttamisesta
960
Laki merimieslain 19 §:n muuttamisesta
961
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
962
Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta
963
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.10.1999 Tiedoston koko: 136 kb
951
Laki rikoslain muuttamisesta
952
Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
953
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta
954
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
955
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta sekä asetuksen (EY) N:o 1064/1999 kumoamisesta
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.10.1999 Tiedoston koko: 137 kb
947
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Valtion painatuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle sekä yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain kumoamisesta
948
Asetus teollisuusneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
949
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
950
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus maa-ja metsätalousministeriön päätöksestä rekisteröityjen hevosten tuonnista Malesiasta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.1999 Tiedoston koko: 161 kb
939
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
940
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
941
Laki alkoholilain 85 §:n muuttamisesta
942
Asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
943
Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
944
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
945
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus maa-ja metsätalousministeriön päätöksestä eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnista Belgiasta
946
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä,joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti-ja toimituskiellosta ja asetuksen (EY) N:o 900/1999kumoamisesta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.10.1999 Tiedoston koko: 404 kb
938
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.1999 Tiedoston koko: 146 kb
930
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
931
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
932
Laki perusopetuslain 49 §:n muuttamisesta
933
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
934
Asetus Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
935
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään
936
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1998 ennakkopalautusten maksamisesta
937
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa-ja metsätalousministeriö
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.1999 Tiedoston koko: 199 kb
924
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä
925
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena käytettävien opetus-ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 2000
926
Valtioneuvoston päätös yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
927
Maa-ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muut
928
Puolustusministeriön ilmoitus palvelusalueita Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus-ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvissa rauhanturvaamisoperaatioissa koskevasta puolustusministeriön p
929
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.1999 Tiedoston koko: 235 kb
919
Valtioneuvoston päätös eräitä ftalaatteja koskevista rajoituksista alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa
920
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä,joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kii
921
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä,joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kii
922
Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta
923
Valtiovarainministeriön päätös Jean Sibeliuksen ja säveltaiteen juhlarahoista
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.1999 Tiedoston koko: 256 kb
915
Asetus Kanadan kanssa kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
916
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
917
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä
918
Maa-ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 19992000 asetettavista laatuvaatimuksista
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.1999 Tiedoston koko: 325 kb
910
Laki Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille
911
Asetus ulkomaanedustuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
912
Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
913
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen 33 §:n kumoamisesta
914
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.8.1999 Tiedoston koko: 159 kb
901
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
902
Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
903
Asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
904
Asetus sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
905
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 36 a §:n muuttamisesta
906
Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
907
Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
908
Maa-ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen 3 §:n 1 momentin muu
909
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.