Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 21 Suomeksi
Julkaistu: 4.3.1998 Tiedoston koko: 115 kb (Huom: koko 376 sivua)
149
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta (Saamenkielinen käännös)
150
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta s
151
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
152
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 20 Suomeksi
Julkaistu: 27.2.1998 Tiedoston koko: 132 kb (Huom: koko 376 sivua)
145
Ampuma-aseasetus
146
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
147
Valtioneuvoston päätös maakunnista
148
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 19 Suomeksi
Julkaistu: 27.2.1998 Tiedoston koko: 91 kb
137
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
138
Asetus Israelin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
139
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
140
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
141
Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
142
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
143
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
144
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 18 Suomeksi
Julkaistu: 26.2.1998 Tiedoston koko: 106 kb
133
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
134
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
135
Valtiovarainministeriön päätös kiinteistörahastolakia täydentävistä määräyksistä.
136
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi
Julkaistu: 25.2.1998 Tiedoston koko: 108 kb
127
Laki Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
128
Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
129
Valtioneuvoston päätös eräistä tullilaitoksen tehtävistä
130
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
131
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
132
Oikeusministeriön päätös valtion oikeusaputoimistojen ja niiden sivutoimistojen sijainnista
Vihko 16 Suomeksi
Julkaistu: 19.2.1998 Tiedoston koko: 110 kb
119
Asetus asuntokauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
120
Asetus asuntokauppa-asetuksen muuttamisesta
121
Asetus liiketoimintakieltorekisteristä
122
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta
123
Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
124
Opetusministeriön päätös Suomen Anglikaaninen kirkko (The Anglican Church in Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
125
Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
126
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 25 §:n kumoamisesta
Vihko 15 Suomeksi
Julkaistu: 13.2.1998 Tiedoston koko: 95 kb
115
Yliopistoasetus
116
Ylioppilaskunta-asetus
117
Asetus eläintautiasetuksen 10 ja 11 §:n kumoamisesta
118
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi
Julkaistu: 13.2.1998 Tiedoston koko: 137 kb
104
Laki yleisestä oikeusavusta
105
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
106
Laki valtion oikeusaputoimistoista
107
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
108
Laki esitutkintalain 29 §:n muuttamisesta
109
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
110
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 62 §:n muuttamisesta
111
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n muuttamisesta
112
Laki ulkomaalaislain 67 §:n kumoamisesta
113
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
114
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi
Julkaistu: 12.2.1998 Tiedoston koko: 136 kb
98
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
99
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
100
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
101
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen kumoamisesta
102
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
103
Asetus ilmansuojeluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Vihko 12 Suomeksi
Julkaistu: 11.2.1998 Tiedoston koko: 104 kb
90
Luotsauslaki
91
Asetus luotsauslain voimaantulosta
92
Luotsausasetus
93
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
94
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
95
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 5 muuttamisesta
96
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
97
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 11 Suomeksi
Julkaistu: 10.2.1998 Tiedoston koko: 116 kb
83
Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 ja 32 §:n muuttamisesta
84
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
85
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
86
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlarahojen tuoton käytöstä avustuksina puutteellisesti asuvien sotainvalidien ja muiden rintamaveteraanien asuntojen korjauksiin
87
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
88
Opetusministeriön päätös Suomen baptistiyhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
89
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1998ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 10 Suomeksi
Julkaistu: 5.2.1998 Tiedoston koko: 139 kb
68
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
69
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
70
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
71
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
72
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
73
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
74
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
75
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
76
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
77
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
78
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoamisesta
79
Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta
80
Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta
81
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta
82
Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi
Julkaistu: 4.2.1998 Tiedoston koko: 87 kb
60
Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
61
Asetus Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
62
Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
63
Asetus Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
64
Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
65
Asetus Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
66
Asetus toimeentulotuesta
67
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
Vihko 8 Suomeksi
Julkaistu: 4.2.1998 Tiedoston koko: 111 kb
53
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
54
Asetus terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
55
Asetus ammattientarkastusta koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
56
Asetus Japanin kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
57
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
58
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
59
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta ja näiden sopimusten tekemisestä
Vihko 7 Suomeksi
Julkaistu: 30.1.1998 Tiedoston koko: 119 kb
44
Asetus passiasetuksen muuttamisesta
45
Valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista
46
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1998
47
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä
48
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen
49
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla
50
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kehittämismenojen aktivoimisesta taseeseen
51
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
52
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1998toimitettavassa verotuksessa
Vihko 6 Suomeksi
Julkaistu: 28.1.1998 Tiedoston koko: 111 kb
32
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
33
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työaika-asetus
34
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
35
Asetus vuonna 1998kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
36
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
37
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
38
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998
39
Puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
40
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
41
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
42
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
43
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 5 Suomeksi
Julkaistu: 26.1.1998 Tiedoston koko: 108 kb
27
Asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan ja sen I-IV liitteiden voimaansaattamisesta
28
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta
29
Laki rikoslain muuttamisesta
30
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
31
Asetus työllisyysasetuksen 27 §:n muuttamisesta
Vihko 4 Suomeksi
Julkaistu: 21.1.1998 Tiedoston koko: 95 kb
19
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
20
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
21
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
22
Asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
23
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
24
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta
25
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
26
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 3 Suomeksi
Julkaistu: 20.1.1998 Tiedoston koko: 110 kb
11
Laki kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
12
Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
13
Asetus kansainvälisiä näyttelyitä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
14
Laki passilain muuttamisesta
15
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrittämisestä
16
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-
17
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
18
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 2 Suomeksi
Julkaistu: 15.1.1998 Tiedoston koko: 116 kb
8
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
9
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
10
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.