Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 41 Suomeksi
Julkaistu: 29.4.1998 Tiedoston koko: 101 kb
282
Laki Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
283
Asetus Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
284
Asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
285
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
286
Asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
287
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
288
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista
289
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
Vihko 40 Suomeksi
Julkaistu: 24.4.1998 Tiedoston koko: 129 kb
273
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
274
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
275
Asetus urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan järjestämisestä
276
Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
277
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
278
Valtiovarainministeriön päätös Suomenlinnan 250-vuotisjuhlarahasta
279
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1998kiinteistöveron eräpäivistä
280
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1997
281
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 39 Suomeksi
Julkaistu: 15.4.1998 Tiedoston koko: 82 kb
265
Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä
266
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä
267
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
268
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
269
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavasta väliaikaisesta tulotuesta
270
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten lääkitsemisestä annetun lain 21 §:n tarkoittamasta kirjanpidosta
271
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
272
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 38 Suomeksi
Julkaistu: 9.4.1998 Tiedoston koko: 73 kb
262
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista
263
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
264
Verohallituksen päätös ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta
Vihko 37 Suomeksi
Julkaistu: 9.4.1998 Tiedoston koko: 97 kb
250
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
251
Laki rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta
252
Laki kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta
253
Asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
254
Asetus Ukrainan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
255
Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
256
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
257
Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 17 §:n muuttamisesta
258
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
259
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
260
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön jakamisesta
261
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 36 Suomeksi
Julkaistu: 8.4.1998 Tiedoston koko: 97 kb
240
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain 5 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuoma-verotaulukon muuttamisesta
241
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1997 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
242
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
243
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
244
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
245
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
246
Valtioneuvoston päätös merenkulkupiirien lukumäärästä ja rajoista
247
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteelle myönnettävästä valtionavusta suunnitteluun, tutki-mukseen ja liikennekokeiluihin annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
248
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
249
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 35 Suomeksi
Julkaistu: 1.4.1998 Tiedoston koko: 113 kb
232
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
233
Asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
234
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
235
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
236
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
237
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
238
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
239
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 34 Suomeksi
Julkaistu: 31.3.1998 Tiedoston koko: 103 kb
221
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
222
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
223
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
224
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta
225
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
226
Laki valtion eläkelain 9 d §:n muuttamisesta
227
Laki ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä
228
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
229
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta
230
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
231
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 33 Suomeksi
Julkaistu: 31.3.1998 Tiedoston koko: 121 kb
214
Laki Suomen Pankista
215
Laki rahalain kumoamisesta
216
Laki metallirahasta
217
Laki siemenkauppalain 2 §:n muuttamisesta
218
Laki taimiaineistolain 2 §:n muuttamisesta
219
Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
220
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi
Julkaistu: 27.3.1998 Tiedoston koko: 70 kb
208
Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
209
Asetus Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
210
Laki alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta
211
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
212
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
213
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 31 Suomeksi
Julkaistu: 26.3.1998 Tiedoston koko: 108 kb
199
Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
200
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
201
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
202
Asetus Satakunnan avovankilasta
203
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
204
Asetus ajokorttiasetuksen 21 §:n 4 momentin ja 41 §:n 2 momentin muuttamisesta
205
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta
206
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
207
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 30 Suomeksi
Julkaistu: 26.3.1998 Tiedoston koko: 222 kb
198
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
Vihko 29 Suomeksi
Julkaistu: 25.3.1998 Tiedoston koko: 181 kb
194
Asetus valtion oikeusaputoimistoista
195
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
196
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
197
Valtiovarainministeriön päätös listalleottoesitteestä
Vihko 28 Suomeksi
Julkaistu: 18.3.1998 Tiedoston koko: 104 kb
183
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
184
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin kumoamisesta
185
Asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
186
Asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
187
Asetus Opetusalan koulutuskeskuksesta
188
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
189
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
190
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
191
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
192
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
193
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 27 Suomeksi
Julkaistu: 18.3.1998 Tiedoston koko: 115 kb
179
Opetusministeriön päätös Suomen Adventtikirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-kuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
180
Opetusministeriön päätös Suomen Uusapostolinen Kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
181
Opetusministeriön päätös Vörå Frikyrka -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
182
Opetusministeriön päätös Suomen Vapaakirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
Vihko 26 Suomeksi
Julkaistu: 16.3.1998 Tiedoston koko: 82 kb
173
Asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen muuttamisesta
174
Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
175
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
176
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön osittain tai kokonaan rahoittamien tukien hakuajoista vuonna 1998
177
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia
178
Valtiovarainministeriön päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 25 Suomeksi
Julkaistu: 11.3.1998 Tiedoston koko: 130 kb
165
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
166
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n muuttamisesta
167
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6 ja 12 §:n muuttamisesta
168
Laki kiinteistönmuodostamislain 259 §:n muuttamisesta
169
170
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
171
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
172
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi
Julkaistu: 10.3.1998 Tiedoston koko: 158000 kb (Huom: koko 376 sivua)
164
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
Vihko 23 Suomeksi
Julkaistu: 6.3.1998 Tiedoston koko: 82 kb (Huom: koko 376 sivua)
158
Laki Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
159
Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
160
Asetus Romanian kanssa tehdyn konsulisopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
161
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
162
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta
163
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 22 Suomeksi
Julkaistu: 5.3.1998 Tiedoston koko: 113 kb (Huom: koko 376 sivua)
153
Laki Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
154
Asetus Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
155
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista annetun päätöksen 7 §:n muuttamisesta
156
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä
157
Ympäristöministeriön päätös asuntokauppalaissa tarkoitetusta kauppasopimuksen kaavasta annetun ympäristöministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.