Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.1998 Tiedoston koko: 137 kb
442
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä
443
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä
444
Laki valtiontakuurahastosta
445
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta
446
Laki Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
447
Laki vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta
448
Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta
449
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
450
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta
451
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
452
Laki valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta
453
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
454
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien välillä sekä Savitaipaleen ja Lemin kuntien välillä
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.1998 Tiedoston koko: 114 kb
430
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
431
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön
432
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
433
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
434
Asetus sokeuttavista laseraseista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
435
Asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
436
Asetus Venäjän kanssa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
437
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
438
Asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
439
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ruukin ja Siikajoen kuntien sekä Kalajoen ja Pyhäjoen kuntien välillä
440
Maa- ja metsätalousministeriön päätös turskan sivusaaliista Suomen lipun alla purjehtivilla
441
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.1998 Tiedoston koko: 101 kb
418
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
419
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta
420
Laki leimaverolain eräiden säännösten kumoamisesta
421
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
422
Asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
423
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
424
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
425
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
426
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
427
Valtioneuvoston päätös poronhoitovuodelta 19981999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
428
Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
429
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.1998 Tiedoston koko: 118 kb
412
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
413
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
414
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
415
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla
416
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
417
Liikenneministeriön päätös Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetusta teleyritysten
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.6.1998 Tiedoston koko: 115 kb
408
Valtioneuvoston päätös liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja
409
Valtioneuvoston päätös suositukseksi eräistä asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamistavoista
410
Liikenneministeriön päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
411
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista annetun liikenneministeriön
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.6.1998 Tiedoston koko: 165 kb
397
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
398
Laki eläintautilain muuttamisesta
399
Laki aravalain 14 §:n kumoamisesta
400
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen muuttamisesta
401
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
402
Asetus eläinsuojeluasetuksen 25 §:n muuttamisesta
403
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
404
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
405
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
406
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
407
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.1998 Tiedoston koko: 122 kb
390
Laki tieliikennelain muuttamisesta
391
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
392
Asetus ajokorttiasetuksen 5 §:n 3 momentin muuttamisesta
393
Asetus Lome¿n neljännen AKT-EY-yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaan saattamisesta
394
Asetus neljännen AKT-EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa koskevan sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta
395
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.1998 Tiedoston koko: 90 kb
382
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta
383
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä
384
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1997
385
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
386
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
387
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
388
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
389
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.1998 Tiedoston koko: 234 kb
378
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
379
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
380
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista
381
Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.6.1998 Tiedoston koko: 103 kb
367
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
368
Laki kemikaalilain 8 ja 48 a §:n muuttamisesta
369
Asetus kemikaaliasetuksen 19 ja 21 §:n muuttamisesta
370
Asetus kaivoslain 58 §:n kumoamisesta annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
371
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
372
Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
373
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
374
Asetus Kansanterveyslaitoksesta
375
Asetus ilmansuojeluasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
376
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
377
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.1998 Tiedoston koko: 179 kb
356
Laki varainsiirtoverolain 3 ja 15 §:n muuttamisesta
357
Laki työsopimuslain muuttamisesta
358
Asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä
359
Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista
360
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen kumoamisesta
361
Asetus valtion virkamiesten työaika-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
362
Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta
363
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jalometallituotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
364
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
365
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
366
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.1998 Tiedoston koko: 62 kb
353
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
354
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Sierra Leonea koskevan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2465/97 kumoamisesta johtuvasta asianomaisten rangaistussääntöjen soveltamisen lakkaamisesta
355
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.1998 Tiedoston koko: 111 kb
346
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
347
Laki kirkkolain muuttamisesta
348
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
349
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
350
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
351
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
352
Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.5.1998 Tiedoston koko: 118 kb
342
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
343
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
344
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Lumijoen kuntien välillä sekä Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välillä
345
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 15 §:n muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.1998 Tiedoston koko: 111 kb
331
Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille
332
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
333
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
334
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
335
Asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
336
Asetus kalastusasetuksen 52 §:n muuttamisesta
337
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 32 b §:n muuttamisesta
338
Asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
339
Opetusministeriön päätös Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
340
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista
341
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.1998 Tiedoston koko: 111 kb
321
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
322
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta
323
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
324
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
325
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
326
Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
327
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
328
Valtioneuvoston päätös raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
329
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnon-mukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
330
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.1998 Tiedoston koko: 122 kb
313
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
314
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
315
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
316
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1998maksettavasta kansallisesta tuesta
317
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1998
318
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1998
319
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
320
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.5.1998 Tiedoston koko: 115 kb
303
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
304
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta
305
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
306
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
307
Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
308
Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta
309
Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta
310
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta
311
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munivaa kanaa kohti vuodelta 1997 maksettavasta tuesta
312
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.5.1998 Tiedoston koko: 103 kb
294
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
295
Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta
296
Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta
297
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta
298
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta
299
Laki säätiölain 11 §:n muuttamisesta
300
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
301
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
302
Asetus kosmetiikka-asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1998 Tiedoston koko: 144 kb
290
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
291
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
292
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
293
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.