Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.1998 Tiedoston koko: 370 kb
628
Perusopetuslaki
629
Lukiolaki
630
Laki ammatillisesta koulutuksesta
631
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
632
Laki vapaasta sivistystyöstä
633
Laki taiteen perusopetuksesta
634
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta
635
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
636
Laki opintotukilain muuttamisesta
637
Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
638
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta
639
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta
640
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
641
Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
642
Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta
643
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
644
Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta
645
Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta
646
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
647
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
648
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.1998 Tiedoston koko: 134 kb
614
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä
615
Laki väestötietolain muuttamisesta
616
Laki rekisterihallintolain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
617
Laki nimilain muuttamisesta
618
Laki avioliittolain muuttamisesta
619
Laki kirkkolain muuttamisesta
620
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
621
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
622
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
623
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rikkipäästöjen edelleen vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
624
Asetus Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen voimaansaattamisesta
625
Asetus Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
626
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
627
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.1998 Tiedoston koko: 78 kb
610
Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen 7 ja 12 §:n kumoamisesta
611
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta
612
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
613
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.8.1998 Tiedoston koko: 65 kb
607
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
608
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan 'União Nacional para a Independência Total de Angola'n' (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:0 2229/97 kumoamisesta
609
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.1998 Tiedoston koko: 105 kb
599
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta
600
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
601
Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
602
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä
603
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden tehtävien siirtämisestä tullilaitoksen hoidettavaksi
604
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
605
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä
606
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.8.1998 Tiedoston koko: 229 kb
563
Laki rikoslain muuttamisesta
564
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta
565
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta
566
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
567
Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta
568
Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta
569
Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta
570
Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta
571
Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta
572
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
573
Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta
574
Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n 1 kohdan kumoamisesta
575
Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta
576
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
577
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta
578
Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta
579
Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
580
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta
581
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
582
Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta
583
Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta
584
Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta
585
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
586
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
587
Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta
588
Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
589
Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
590
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
591
Laki passilain 21 §:n muuttamisesta
592
Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta
593
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
594
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
595
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
596
Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta
597
Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta
598
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.1998 Tiedoston koko: 95 kb
555
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta
556
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
557
Laki työttömyysturvalain 37 §:n muuttamisesta
558
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
559
560
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
561
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
562
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.1998 Tiedoston koko: 86 kb
546
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä
547
Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta
548
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
549
Asetus ajokorttiasetuksen 48 §:n muuttamisesta
550
Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
551
Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen
552
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
553
Opetusministeriön päätös Opetusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista
554
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.7.1998 Tiedoston koko: 57 kb
543
Laki Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
544
Asetus Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
545
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.1998 Tiedoston koko: 114 kb
535
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
536
Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta
537
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
538
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
539
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
540
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
541
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
542
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.7.1998 Tiedoston koko: 110 kb
532
Verontilityslaki
533
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
534
Laki metsänhoitoyhdistyksistä
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.7.1998 Tiedoston koko: 153 kb
518
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
519
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
520
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
521
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
522
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
523
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta
524
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
525
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
526
Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta
527
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
528
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
529
Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
530
Asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta
531
Liikenneministeriön päätös autokouluyrittäjän ja autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan koulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.7.1998 Tiedoston koko: 109 kb
508
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
509
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
510
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
511
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
512
Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
513
Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
514
Laki lannoitelain 3 §:n muuttamisesta
515
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
516
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
517
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.1998 Tiedoston koko: 117 kb
502
Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
503
Asetus Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
504
Laki verohallintolain muuttamisesta
505
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
506
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
507
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.7.1998 Tiedoston koko: 116 kb
495
Valtioneuvoston päätös jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta
496
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
497
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1998annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta
498
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
499
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
500
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien tiettyjen taloussuhteiden vähentämisestä
501
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvostonasetusta Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.1998 Tiedoston koko: 134 kb
489
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta
490
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Piippolan ja Pulkkilan kuntien välillä sekä
491
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä
492
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
493
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.1998 Tiedoston koko: 136 kb
480
Laki Suomen Hallitusmuodon 31 §:n kumoamisesta
481
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
482
Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta
483
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
484
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IGC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
485
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
486
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkien välillä
487
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä
488
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.1998 Tiedoston koko: 112 kb
469
Vuoden 1999 veroasteikkolaki
470
Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
471
Laki tuloverolain 16 §:n muuttamisesta
472
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
473
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
474
Laki tuloverolain 114 §:n muuttamisesta
475
Laki tuloverolain muuttamisesta
476
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
477
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
478
Laki ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta
479
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.1998 Tiedoston koko: 115 kb
462
Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
463
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
464
Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
465
Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
466
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
467
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
468
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Joutsan ja Hirvensalmen kuntien välillä
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.1998 Tiedoston koko: 99 kb
455
Laki 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta
456
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
457
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
458
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
459
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH- ja IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
460
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
461
Valtioneuvoston päätös teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.