Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.1998 Tiedoston koko: 79 kb
768
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
769
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
770
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
771
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
772
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
773
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta
774
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.1998 Tiedoston koko: 113 kb
761
Laki väylämaksulain muuttamisesta
762
Konttilaki
763
Asetus verotusmenettelystä
764
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
765
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
766
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti
767
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.10.1998 Tiedoston koko: 98 kb
754
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
755
Asetus yritystuesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
756
Valtioneuvoston päätös kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
757
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
758
Valtiovarainministeriön päätös veronsaajille tilitettävien määrien maksuajankohdasta
759
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
760
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.1998 Tiedoston koko: 265 kb
750
Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
751
Oikeusministeriön päätös presidentinvaalissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
752
Oikeusministeriön päätös kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
753
Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.1998 Tiedoston koko: 146 kb
744
Laki televisio- ja radiotoiminnasta
745
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta
746
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
747
Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta
748
Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta
749
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.1998 Tiedoston koko: 178 kb
738
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin muuttamisesta
739
Asetus ilmailuasetuksen 2 §:n muuttamisesta
740
Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
741
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
742
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
743
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.10.1998 Tiedoston koko: 105 kb
726
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
727
Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta
728
Laki aravalain 5 §:n muuttamisesta
729
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
730
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
731
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
732
Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen muuttamisesta
733
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
734
Asetus sairausvakuutusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
735
Valtioneuvoston päätös merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
736
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
737
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.10.1998 Tiedoston koko: 124 kb
717
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta
718
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
719
Asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
720
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
721
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
722
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCA:n täytäntöönpanosta annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
723
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
724
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
725
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.10.1998 Tiedoston koko: 262 kb
714
Vaalilaki
715
Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta
716
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.1998 Tiedoston koko: 80 kb
709
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
710
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1999
711
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä
712
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
713
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.1998 Tiedoston koko: 121 kb
702
Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
703
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
704
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
705
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
706
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
707
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
708
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta sekä Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.9.1998 Tiedoston koko: 61 kb
699
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
700
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpalautusten maksamisesta
701
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus merimiehen lääkärintarkastusohjeista
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.1998 Tiedoston koko: 77 kb
692
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
693
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
694
Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta
695
Asetus tullilain 26 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
696
Asetus valtion virkamiesasetuksen 23 ja 24 §:n muuttamisesta
697
Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
698
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.9.1998 Tiedoston koko: 65 kb
688
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nitraatin enimmäispitoisuudesta eräissä kasviksissa
689
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
690
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta jugoslavialaisia liikenteenharjoittajia koskevasta lentokiellosta Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä
691
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.1998 Tiedoston koko: 97 kb
683
Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta
684
Opetusministeriön päätös The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
685
Opetusministeriön päätös Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
686
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
687
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.1998 Tiedoston koko: 115 kb
678
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta
679
Opetusministeriön päätös Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
680
Opetusministeriön päätös Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
681
Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
682
Opetusministeriön päätös Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.1998 Tiedoston koko: 117 kb
671
Elatusturvalaki
672
Elatusturva-asetus
673
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
674
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
675
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta
676
Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta
677
Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.1998 Tiedoston koko: 113 kb
662
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä
663
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
664
Asetus valtion virka-ansiomerkkiasetuksen 5 §:n muuttamisesta
665
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
666
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa
667
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
668
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
669
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
670
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 1997 verotuksen päättymisestä
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.1998 Tiedoston koko: 116 kb
658
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
659
Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
660
Opetusministeriön päätös Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
661
Opetusministeriön päätös Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.1998 Tiedoston koko: 96 kb
649
Laki Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
650
Asetus Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
651
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
652
Asetus Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
653
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
654
Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta.
655
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta
656
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 19981999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
657
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.